Heb je even ? Wat vind jij ?

Interessante casus

Partij A en B zijn in maart 2015 een overeenkomst aangegaan op grond waarvan Partij A kunststof kozijnen heeft geleverd aan en geplaatst bij Partij B. De overeengekomen prijs bedroeg € 25.000,=. De overeenkomst is tot stand gekomen via e-mail.

Partij B heeft per post een factuur en ontvangen en naar aanleiding daarvan een deelbetaling van € 12.500,= gedaan.

Het rekeningnummer waarop de deelbetaling is gedaan bleek echter niet in gebruik te zijn bij Partij A. De enige aannemelijke verklaring is dat Partij B een door een derde vervalst exemplaar van de factuur heeft ontvangen met daarop een onjuist rekeningnummer. Het is niet bekend wie de rekeninghouder is van het rekeningnummer waarop het geld door Partij B is overgemaakt. Beide partijen hebben aangifte gedaan van oplichting en de zaak is in behandeling genomen door de politie. De tweede betaling (€ 12.500,=) is wel door Partij B op de bankrekening van Partij A overgemaakt.

Wat vind jij ? Moet partij B alsnog (de eerste betaling à) € 12.500,= aan Partij A betalen, nu Partij A immers de kozijnen heeft geleverd en geplaatst en de eerste betaling niet van Partij B heeft ontvangen?

Het Hof oordeelde als volgt…

Uitleg

Partij B mocht er onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs op vertrouwen dat het rekeningnummer op de valse factuur correct was en dat hij het bedrag van € 12.500,= op dat rekeningnummer mocht overmaken. Het Hof neemt hierbij in aanmerking dat de overeenkomst tot plaatsing van de kunststof kozijnen de eerste overeenkomst is die partijen met elkaar hebben gesloten en dat de contacten tussen hen niet schriftelijk, maar via e-mail verliepen waarbij aan partij B niet een bepaald rekeningnummer van partij A kenbaar is gemaakt. Ook was partij B niet eerder op de hoogte gesteld van het juiste bankrekeningnummer van partij A. Partij B had dus geen vergelijkingsmateriaal waardoor hij attent op eventuele afwijkingen in de factuur had kunnen of moeten zijn. Door niet eerder in het digitale verkeer al melding te maken van haar rekeningnummer en de factuur alleen per post naar partij B sturen heeft partij A het risico genomen dat zou kunnen gebeuren wat is gebeurd en dient dit naar het oordeel van het hof voor rekening en risico van partij A te blijven.

Partij B hoeft aldus de eerste betaling van € 12.500,= niet alsnog te betalen aan Partij A.

Wat leert deze uitspraak ons ?

Maak je klanten zo snel mogelijk duidelijk welke bankrekeningnummers worden aangehouden door jouw bedrijf, zowel op papier als digitaal. Zo kun je voorkomen dat een klant op een andere bankrekening betaalt en jij dus, simpel gezegd, naar je centen kunt fluiten. Klik hier voor de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch d.d. 30 oktober 2018 (NJF 2019/7).