Hernieuwde ARIE-regeling

Hernieuwde Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARIE-regeling)

Een bedrijf dat met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werkt is verplicht om te voldoen aan de vereisten van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo). Daarnaast kan een aanvullende risico-inventarisatie & evaluatie (ARIE) verplicht zijn wanneer de hoeveelheden aan gevaarlijke stoffen boven bepaalde drempelwaarden uitkomen.  

Het gaat hierbij om gevaarlijke stoffen, die giftig, ontvlambaar of explosief zijn. Grote hoeveelheden van deze stoffen brengen extra grote risico’s met zich mee voor werknemers, het milieu en de omgeving.

Waarom de ARIE-regeling is gewijzigd per 1 januari 2023

Omdat de bestaande regeling niet gebruiksvriendelijk was en moeilijk te handhaven, is de regeling herzien. Met de hernieuwde regeling wil de overheid onder andere werknemers beter beschermen tegen de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Er geldt een overgangsrecht tot 1 januari 2024, wat betekent dat bedrijven die nog niet vallen onder de ARIE-regeling, nog een jaar de tijd hebben om aan de verplichtingen, die voortvloeien uit de hernieuwde ARIE-regeling, te voldoen.

Verplichtingen die de ARIE-regeling meebrengt

Checklist van verplichtingen die voortvloeien uit de ARIE-regeling.

  • Is bij de Nederlandse arbeidsinspectie bekend dat de ARIE-regeling van toepassing is op het bedrijf?
  • Is er een beleid opgesteld en wordt dit toegepast worden aangaande de risico’s van zware ongevallen?
  • Zijn de gevaren en risico’s van ernstige ongevallen met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht en worden deze structureel geëvalueerd?
  • Is er een bedrijfsnoodplan opgesteld waarin allerlei scenario’s zijn omschreven en de manier van handelen in elk voorkomend geval?
  • Zijn omliggende bedrijven geïnformeerd over het feit dat de ARIE-regeling van toepassing is?
  • Is er een gecertificeerd veiligheidskundige ingeschakeld om te voldoen aan de verplichtingen die de ARIE-regeling met zich meebrengt?

Meer informatie over de ARIE-regeling?

De meeste bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, vallen reeds onder de werking van de Brzo-wetgeving (Besluit risico’s zware ongevallen). Niet alle Brzo bedrijven zijn ARIE-plichtig. Werkgevers moeten zelf controleren of de (hernieuwde) ARIE-regeling van toepassing is. Wil je weten of jouw bedrijf dit wel is? Neem dan contact met een van onze advocaten op. 

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken