FAQ

Selecteer het rechtsgebied voor veelgestelde vragen

Hieronder vind je al onze veelgestelde vragen per rechtsgebied. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en stel gerust je vraag. Onze medewerkers staan je graag te woord! 

Werkweigering, wat kan ik doen als werkgever?

Je kunt een gesprek aangaan met de werknemer en hem of haar informeren over de consequenties van de werkweigering. Als de situatie ernstig is en de werkweigering het normale functioneren van het bedrijf verstoort, dan kan een tijdelijke schorsing worden overwogen. Als er een ondernemingsraad is, bespreek dan met hen de situatie en mogelijke oplossingen en win juridisch advies in om de juiste manier van handelen te bepalen.

Waarom zou ik een vaststellingsovereenkomst opstellen?

Het opstellen en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst biedt beide partijen voordelen. Voor jou als werkgever kan het bijvoorbeeld kosten en tijd besparen die anders gepaard zouden gaan met een gerechtelijke procedure voor ontslag. Voor een werknemer kan het een manier zijn om een ontslagvergoeding te verkrijgen en een soepele overgang naar een nieuwe baan te bevorderen.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst worden onder andere de voorwaarden van de beëindiging vastgelegd, zoals eventuele ontslagvergoedingen, vrijstelling van werk, eventuele concurrentiebedingen, en afspraken over resterende vakantiedagen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin zij afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Je hebt recht op een transitievergoeding: (1) Als jouw werkgever het dienstverband beëindigt, behalve als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door jou. (2) Wanneer je na twee jaar ziekte wordt ontslagen en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. (3) Als jouw tijdelijke contract niet wordt verlengd, tenzij er sprake is van een opvolgend contract met een onderbreking van minder dan zes maanden. (4) Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd via een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) en jij hiermee instemt. (5) Bij beëindiging van het dienstverband als gevolg van het faillissement of de surseance van betaling van jouw werkgever.

Is een transitievergoeding verplicht?

Het is niet in alle gevallen verplicht een transitievergoeding te verstrekken. Bijvoorbeeld als het dienstverband eindigt met wederzijds goedvinden of als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Wat is het doel van de transitievergoeding?

Het doel van de transitievergoeding is om werknemers financieel te ondersteunen bij de overgang naar een nieuwe baan of bij het volgen van scholing of omscholing om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het kan ook dienen als compensatie voor het verlies van werkzekerheid.

Hoe kan ik de transitievergoeding berekenen?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren van de werknemer en bedraagt een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren, en een half maandsalaris per dienstjaar voor de jaren daarna. De vergoeding is echter gemaximeerd tot een bepaald bedrag, dat afhangt van het jaar waarin de beëindiging plaatsvindt.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een wettelijke vergoeding die een werknemer ontvangt bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever. Dit kan het geval zijn bij onder andere ontslag via de kantonrechter, ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, of niet-verlenging van een tijdelijk contract door de werkgever.

Wat zijn voorbeelden voor ontslag op staande voet?

Enkele voorbeelden van situaties waarin ontslag op staande voet gerechtvaardigd kan zijn bijvoorbeeld diefstal, fraude, of verduistering van bedrijfseigendommen, fysiek geweld of bedreigingen jegens collega's, leidinggevenden, of klanten, ernstige insubordinatie, bijvoorbeeld herhaaldelijke weigering om opdrachten van de werkgever uit te voeren, schending van vertrouwelijkheid of geheimhouding, zoals het lekken van bedrijfsgeheimen, drank- of drugsmisbruik op de werkvloer en aanzienlijke nalatigheid of grove nalatigheid die de veiligheid of de reputatie van het bedrijf in gevaar brengt.

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een zeer ernstige vorm van ontslag waarbij de arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd zonder opzegtermijn. Het wordt ook wel 'ontslag met onmiddellijke ingang' genoemd. Dit type ontslag kan alleen worden gegeven in uitzonderlijke situaties waarin er sprake is van een dringende reden die het ontslag rechtvaardigt.

Wat is het doel van ontslagbescherming?

Het doel van ontslagbescherming is om werknemers te beschermen tegen willekeurig, discriminatoir, of anderszins onrechtmatig ontslag en om eerlijke procedures te waarborgen bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Het geeft werknemers een zekere mate van zekerheid en rechtvaardigheid binnen de arbeidsrelatie.

Heb ik recht op re-integratie?

Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op re-integratiebegeleiding en -ondersteuning om terug te keren naar werk. De werkgever is verplicht zich hiervoor in te spannen.

Wat is een ontslagvergoeding?

Als een werknemer wordt ontslagen, kan hij of zij in bepaalde gevallen recht hebben op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding compenseert het verlies van inkomen en dient als financiële steun bij het zoeken naar nieuw werk.

Wat is een ontslagvergunning?

In bepaalde gevallen moet een werkgever vooraf toestemming vragen aan het UWV of de kantonrechter om een werknemer te mogen ontslaan. Deze instanties toetsen of het ontslag gerechtvaardigd is volgens de geldende regels en wetgeving.

Wat is een opzegverbod?

Het Nederlandse arbeidsrecht kent diverse opzegverboden die bepalen in welke situaties een werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen. Bijvoorbeeld tijdens ziekte, zwangerschap, of ouderschapsverlof.

Welke soorten ontslagbescherming zijn er?

In Nederland zijn er verschillende vormen van ontslagbescherming, waaronder opzegverboden zoals tijdens ziekte, zwangerschap of ouderschapsverlof, ontslagvergunning van het UWV of de Kantonrechter, werknemersvertegenwoordiging bij een collectief ontslag, ontslagvergoeding en recht op re-integratie bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wat is ontslagbescherming?

Ontslagbescherming verwijst naar de wettelijke rechten en bescherming die werknemers genieten om te voorkomen dat ze willekeurig worden ontslagen door hun werkgever. Deze bescherming is bedoeld om de belangen van werknemers te waarborgen en hen te beschermen tegen onrechtmatig ontslag.

Welke stappen kent een verbetertraject?

Een typisch verbetertraject bevat verschillende stappen, waaronder het identificeren van de prestatieproblemen en het opstellen van doelen, ondersteuning en begeleiding bieden, regelmatig evalueren, correct documenteren en besluiten om het verbetertraject voort te zetten, aan te passen of om andere maatregelen te nemen.

Wat is een verbetertraject?

Een verbetertraject, ook wel bekend als een verbeterplan of verbeterprogramma, is een gestructureerd proces dat wordt ingezet wanneer een werknemer niet voldoet aan de verwachtingen met betrekking tot zijn taken en verantwoordelijkheden, zoals bepaald in de arbeidsovereenkomst. Het doel van een verbetertraject is om de prestaties van de werknemer te verbeteren en hem de kans te geven om aan de gestelde eisen te voldoen voordat verdere maatregelen, zoals ontslag, worden overwogen.

Welke ontslaggronden zijn er?

Soorten ontslaggronden zijn disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding, langdurige ziekte, economische redenen, verwijtbaar handelen of nalaten en werkweigering. Lees ook ons artikel over ontslaggronden. Voor meer informatie neem je contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten, zoals Nicole Kienhuis

Wat zijn ontslaggronden?

Ontslaggronden verwijzen naar de redenen die een werkgever wettelijk kan hebben om een werknemer te ontslaan. In Nederland zijn de ontslaggronden vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en het arbeidsrecht. Check ook onze FAQ over welke ontslaggronden er bestaan! Eén van onze arbeidsrecht advocaten kan je er meer over vertellen.

Kan een arbeidsconflict tussen werknemers bestaan?

Een arbeidsconflict kan ook tussen twee werknemers ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er sprake is van onenigheid, spanningen, of misverstanden tussen collega's over werkgerelateerde zaken. Deze conflicten kunnen variëren van kleine meningsverschillen tot meer ernstige kwesties, zoals pesten, discriminatie, of conflicten over taakverdeling. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om dergelijke conflicten aan te pakken en te proberen ze op te lossen om een gezonde werkomgeving te behouden. Wil je als werkgever meer tips over het signaleren en oplossen van arbeidsconflicten? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtadvocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal op!

Wat is een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict ontstaat wanneer er een meningsverschil of een conflict ontstaat tussen een werkgever en een werknemer over zaken die verband houden met de arbeidsrelatie. Dit kan variëren van geschillen over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en werktijden, tot conflicten over werkomstandigheden, arbeidsprestaties, disciplinaire maatregelen, discriminatie of ontslag. Kortom, het is een situatie waarin de belangen of standpunten van de werkgever en werknemer niet met elkaar overeenkomen en tot een conflict leiden.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die de rechten en plichten regelen van zowel de aanbieder als de afnemer bij het aangaan van een overeenkomst. De algemene voorwaarden bevatten meestal standaardbepalingen die van toepassing zijn op verschillende transacties binnen een specifieke sector of bedrijfsactiviteit. Ze kunnen onder meer betrekking hebben op zaken als betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, garanties, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, geschillenbeslechting en andere juridische aspecten van de overeenkomst. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden aanvaarden partijen de inhoud ervan en worden ze onderdeel van de overeenkomst. Wil je meer weten over algemene voorwaarden, lees dan ook de antwoorden op andere vragen over dit onderwerp of bel met ondernemingsrecht advocaat Elles Maatman 0546-542500.

Wat is het uitdrukkelijk van de hand wijzen van algemene voorwaarden?

Wat onder “uitdrukkelijk van de hand wijzen” van de voorwaarden moet worden verstaan is niet in zijn algemeenheid te zeggen. In ieder geval is niet voldoende een enkele verwijzing naar de eigen algemene voorwaarden. Ook is onvoldoende een afweerclausule in de eigen algemene voorwaarden (luidend dat uitsluitend die voorwaarden van toepassing zijn). Ook een onderaan het briefpapier voorgedrukt regeltje zal gemakkelijk over het hoofd worden gezien en zal dus waarschijnlijk niet kunnen worden beschouwd als “uitdrukkelijk van de hand wijzen”. De voorwaarden van de eerste verwijzer zullen op zo’nmanier van de hand moeten worden gewezen dat dit hem niet kan ontgaan. Pas dan zal, naarmoet worden aangenomen, zijn voldaan aan de eis van “uitdrukkelijk van de hand wijzen”. Wil je zelf algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijzen en jouw algemene voorwaarden van toepassing verklaren op de overeenkomst? Bel dan met één van onze ondernemingsrecht advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal via 0546-542500. Check ook de antwoorden op andere veelgestelde vragen over algemene voorwaarden of bezoek onze pagina over algemene voorwaarden. Klanten met een MKB Rechtshulp abonnement kunnen hiervoor onder het abonnement terecht bij Yvonne Rustenberg-Bergman.

Vernietigbaarheid algemene voorwaarden

Om te voorkomen dat de afnemer zich op vernietigbaarheid van de algemene voorwaardenkan beroepen wegens het niet voldoen aan de informatieplicht moeten de algemenevoorwaarden vóórdat de overeenkomst wordt gesloten aan de afnemer terhand worden gesteld (bij voorkeur schriftelijk of per e-mail). Dit kan door de algemene voorwaarden alsbijlage te hechten aan de offerte/de overeenkomst (terwijl ze in de offerte/de overeenkomstvan toepassing worden verklaard onder verwijzing naar de bijlage waarin ze zijn opgenomen).Ook kun je denken aan het vóór het sluiten van de overeenkomst toezenden van dealgemene voorwaarden aan de afnemer onder de vermelding dat die voorwaarden op deovereenkomst van toepassing zijn; toezending per e-mail verdient de voorkeur. De e-mail enhet verzendbewijs moeten uiteraard zorgvuldig worden bewaard. Meer weten over algemene voorwaarden? Neem dan contact op met één van onze ondernemingsrecht advocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal, zoals Elles Maatman. Zij kan je helpen met al jouw vragen op het gebied van ondernemingsrecht en meer specifiek over het hanteren van algemene voorwaarden.

Informatieplicht algemene voorwaarden

Naast het op de overeenkomst van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden geldt(uitzonderingen daargelaten) een op de gebruiker rustende informatieplicht. Deze informatieplicht brengt met zich mee dat de gebruiker aan de afnemer een redelijke mogelijkheid moet bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De hoofdregel van de informatieplicht is dat de gebruiker de algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer ter hand moet stellen (in de praktijk betekent dit: toesturen per post, per e-mail of overhandigen). Meer weten over het correct toepassen van algemene voorwaarden of heb je andere vragen over het ondernemingsrecht? Neem dan contact op met één van onze advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal. Klanten met een MKB Rechtshulp abonnement kunnen deze en andere vragen stellen onder het abonnement aan Yvonne Rustenberg-Bergman. Lees ook deze pagina over algemene voorwaarden!

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren

De Gebruiker van algemene voorwaarden, zal deze telkens vóór of uiterlijk bij het sluiten vaneen overeenkomst jegens zijn contractspartij (hierna: de afnemer) toepasselijk moetenverklaren. Bij de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden kan dit bijvoorbeeld door hetopnemen van een zin in de offerte/overeenkomst die luidt: “Van toepassing zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, waarvan een exemplaar is bijgesloten.” Het is eenvoudig om bij verzending per email een pdf bij te sluiten met de voorwaarden. Meer weten over het correct toepassen van algemene voorwaarden of heb je andere vragen over het ondernemingsrecht? Neem dan contact op met één van onze advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal. Klanten met een MKB Rechtshulp abonnement kunnen deze en andere vragen stellen onder het abonnement aan Yvonne Rustenberg-Bergman. Lees ook deze pagina over algemene voorwaarden!

Wat is ontruimingsbescherming?

Ontruimingsbescherming verwijst naar de juridische bescherming die een huurder kan genieten tegen gedwongen uitzetting of ontruiming uit een gehuurde woning of bedrijfsruimte. Het doel van ontruimingsbescherming is om de huurder te beschermen tegen willekeurige of onrechtmatige uitzetting door de verhuurder en om een zekere mate van zekerheid en stabiliteit te bieden aan huurders. In Nederland wordt ontruimingsbescherming geregeld door verschillende wetten, afhankelijk van het type gehuurde ruimte. De specifieke voorwaarden en procedures voor ontruimingsbescherming kunnen variëren, maar over het algemeen kan ontruiming alleen plaatsvinden als de verhuurder een geldige reden heeft, zoals wanbetaling van huur, ernstige overlast, dringend eigen gebruik van het verhuurde pand door de verhuurder, of een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurder. Ontruimingsbescherming biedt huurders dus een zekere mate van rechtszekerheid en beschermt hen tegen onrechtmatige uitzetting uit hun gehuurde woning of bedrijfsruimte. Meer weten over ontruimingsbescherming? Lees dan ook dit artikel! Onze vastgoedrecht advocaat Marc Schuring staat verhuurders en huurders bij met vragen of geschillen op het gebied van huurrecht. Onze huurrecht advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal kunnen je alles vertellen over het verhuren en huren van onroerend goed.

Wat is Onroerende Zaak Belasting (OZB)?

De Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die gemeenten heffen van eigenaren en gebruikers van onroerend goed, zoals woningen en bedrijfspanden. De hoogte van de OZB wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van het pand. Gemeenten gebruiken de OZB-opbrengsten om hun begroting te financieren en verschillende voorzieningen en diensten te bekostigen, zoals onderhoud van openbare ruimten, infrastructuur, sociale voorzieningen en culturele activiteiten. De OZB wordt in Nederland jaarlijks door de gemeente vastgesteld en geïnd. Er zijn twee soorten OZB: de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting. Eigenaren van onroerend goed betalen de eigenarenbelasting, terwijl gebruikers (bijvoorbeeld huurders) de gebruikersbelasting voor hun rekening nemen, die vaak indirect via de huurprijs wordt doorberekend. De hoogte van de OZB kan per gemeente verschillen, omdat gemeenten zelf de tarieven vaststellen. Deze tarieven worden jaarlijks bepaald in de gemeentelijke begroting en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van bijvoorbeeld politieke besluitvorming of economische factoren. Ben je in een geschil verwikkeld over de hoogte van de OZB? Neem dan contact op met onze vastgoedrecht advocaat Marc Schuring of één van onze andere huurrecht advocaten in Almelo, Oldenzaal of Tubbergen. Check ook de antwoorden op andere vragen over huurrecht op onze veelgestelde vragen pagina.

Hoe wordt de WOZ-waarde berekend?

De WOZ-waarde wordt berekend door de gemeente en is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder: Vergelijkingsmethode: De gemeente vergelijkt het pand met vergelijkbare panden die recent zijn verkocht. Hierbij wordt gekeken naar eigenschappen zoals locatie, type woning, oppervlakte, inhoud, bouwjaar, staat van onderhoud en voorzieningen. Taxatiemethode: Als er niet genoeg vergelijkbare panden beschikbaar zijn, kan de gemeente een taxateur inschakelen om de waarde te bepalen. Deze taxateur zal verschillende factoren analyseren en een schatting maken op basis van marktgegevens en kenmerken van het pand. Geautomatiseerde waardering: Sommige gemeenten gebruiken geautomatiseerde systemen om de WOZ-waarde te berekenen. Deze systemen maken gebruik van gegevens over vergelijkbare verkopen en kenmerken van het pand om een schatting te maken. Na het verzamelen van deze informatie past de gemeente een formule toe om de WOZ-waarde vast te stellen. Deze waarde wordt jaarlijks herzien en meestal vastgesteld per 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde wordt vervolgens gebruikt voor belastingdoeleinden en kan ook relevant zijn in het huurrecht voor het bepalen van de maximale huurprijs en andere juridische zaken. Het huurrecht is een onderdeel van het vastgoedrecht. Wil je meer informatie over de WOZ-waarde of heb je andere vragen over huurrecht, check dan onze andere veelgestelde vragen over het huurrecht of neem contact op met onze vastgoedrecht advocaat Marc Schuring of één van onze andere huurrecht advocaten in Almelo, Oldenzaal of Tubbergen. Onze vastgoedrecht advocaten kunnen je alles vertellen over de WOZ-waarde, het verhuren van onroerend goed en over geschillen met huurders.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde staat voor 'Waardering Onroerende Zaken' en is de geschatte marktwaarde van een onroerend goed op een specifiek peilmoment, zoals vastgesteld door de gemeente. Deze waarde wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het bepalen van de hoogte van belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de huurwaardekapitalisatie. In het huurrecht kan de WOZ-waarde van belang zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs volgens het puntensysteem of het bepalen van de huurwaarde bij een geschil. Heb je een vraag over de WOZ-waarde? Neem dan contact op met onze huurrecht advocaat Marc Schuring.

Wat als ik per ongeluk inbreuk maak op portretrecht?

Het kan gebeuren dat je per ongeluk inbreuk maakt op portretrecht omdat je niet op de hoogte was van de wet- en regelgeving hierover. Wat je kunt doen is schriftelijk je excuses aanbieden en het betreffende portret verwijderen. Voorkom verdere stappen door snel te handelen. Bel desgewenst met één van onze Intellectueel Eigendom advocaten, zoals Willem Brusse.

Mag ik een portret zonder toestemming publiceren?

Je mag niet zomaar een portret publiceren. Hiervoor is (schriftelijke) toestemming vereist, tenzij het binnen journalistieke of artistieke uitzonderingen valt. Commercieel gebruik vereist altijd toestemming. Ook op openbare plaatsen en evenementen geldt portretrecht. Toestemming blijft nodig. Blurren biedt geen garantie op onherkenbaarheid. Wil je weten wat je wel kunt doen? Neem contact met ons op!

Geldt portretrecht na overlijden?

Na overlijden vervalt portretrecht niet automatisch. Het blijft bestaan, maar met beperkingen. In veel gevallen gaat het portretrecht over naar erfgenamen, die het recht hebben om het gebruik van het portret te controleren. Portretrecht beoogt misbruik van het beeld van overledenen te voorkomen, zoals commercieel gebruik zonder toestemming. In sommige gevallen kunnen uitzonderingen gelden, zoals gebruik voor journalistieke doeleinden. Sommige beroemdheden beheren hun portretrecht als commercieel erfgoed, zelfs na hun overlijden.

Wat zijn de voordelen van merkregistratie?

Een merkregistratie versterkt je merk, vergemakkelijkt geschillenoplossing en biedt exclusieve rechten. Het proces van merkregistratie omvat verschillende stappen, waaronder onderzoek, het indienen van de merkaanvraag, publicatie, bezwaarperiode en registratie. Registraties moeten periodiek worden vernieuwd. Onze Intellectueel Eigendom advocaten kunnen je adviseren over het registratieproces, zodat jij het proces zo soepel mogelijk doorloopt.

Kan ik een octrooi aanvragen voor software?

Ja, software kan worden gepatenteerd. Om in aanmerking te komen voor een octrooi moet de software-innovatie nieuw, niet voor de hand liggen en bruikbaar zijn. Het proces van indienen tot verlening kan enkele jaren duren. Voor advies over het aanvragen van een octrooi voor software, neem je contact op met een van onze Intellectueel Eigendom advocaten.

Waarom is het registreren van een handelsnaam belangrijk?

Een geregistreerde handelsnaam biedt wettelijke bescherming en versterkt je zakelijke identiteit. Het is een administratieve procedure die bestaat uit een aantal te nemen stappen, waaronder het onderzoeken of een handelsnaam niet al in gebruik is. Ook dien je een rechtsvorm te kiezen en de handelsnaam in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Ook de KvK controleert of de handelsnaam beschikbaar is. Wij kunnen je helpen bij de te nemen stappen voor het registeren van een handelsnaam.

Hoelang duurt een octrooi verkrijgen?

Octrooiverlening varieert, maar gemiddeld duurt het proces tussen de één tot drie jaar. Na het indienen van een octrooiaanvraag volgt een onderzoek door het octrooibureau om de nieuwheid en inventiviteit te beoordelen. Dit kan leiden tot wijzingen in de aanvraag. Als het octrooi wordt verleend, is het beperkt geldig. Wij bieden begeleiding in elke fase zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over het te doorlopen traject.

Wat te doen bij inbreuk op mijn merk?

Meld mogelijke inbreuken onmiddellijk. Wij adviseren jou over de stappen die je wilt zetten, variërend van een formele brief waarin de inbreukmaker wordt gesommeerd tot het onmiddellijk stoppen met de inbreuk tot het voeren van een gerechtelijke procedure.

Mag ik delen van een beschermd werk gebruiken?

Beperkt, maar soms is gebruik mogelijk onder "fair use". Fair use is een juridisch concept dat het beperkte gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming toestaat, voor doeleinden zoals kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs en parodie, zonder inbreuk te maken.

Hoe kan ik mijn idee beschermen?

Je kunt een idee beschermen met een octrooi, auteursrecht of merkregistratie, afhankelijk van het soort idee (tekening/logo/foto/ontwerp/product etc.). Onze Intellectueel Eigendom advocaten kunnen je helpen de juiste strategie te bepalen.

Wat doet een familierecht advocaat?

Een advocaat familierecht is gespecialiseerd in juridische kwesties met betrekking tot familie en relaties. Onze familierechtadvocaten begeleiden cliënten bij zaken als echtscheiding, alimentatie, omgang en gezag, het opstellen van huwelijkse voorwaarden en adoptie. Onze familierecht advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal verstrekken juridisch advies, vertegenwoordigen cliënten in gerechtelijke procedures en onderhandelen namens hen bij geschillen. Wij streven naar oplossingen die in het belang zijn van alle betrokken familieleden en hebben daarbij aandacht voor emotionele en financiële aspecten. Onze familierecht advocaten helpen je graag met al jouw familierechtelijke kwesties.

Wat doet een scheiding met een kind?

Een scheiding kan een kind op emotioneel vlak sterk beïnvloeden. Kinderen ervaren vaak gevoelens van verwarring, verdriet, boosheid, en angst. Ze kunnen zich schuldig voelen of de behoefte hebben om te kiezen tussen ouders. Verlies van stabiliteit en de vertrouwde gezinssituatie kan leiden tot stress en onzekerheid. Emotionele reacties variëren, maar communicatie en steun van beide ouders zijn van groot belang om kinderen te helpen omgaan met de veranderingen en hun emoties te verwerken. Langdurige conflicten tussen ouders kunnen de negatieve effecten versterken. Een gezonde co-ouderschapsregeling en openheid kan de impact van de scheiding voor kinderen verzachten.

Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?

Erkenning en ouderlijk gezag zijn twee aparte juridische concepten met betrekking tot ouderschap. Erkenning heeft betrekking op het vaststellen van het juridische vaderschap van een kind. Het betekent dat de biologische vader officieel wordt erkend als de vader van het kind, maar het geeft hem niet automatisch ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag heeft betrekking op het recht en de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen over de opvoeding, gezondheid en het welzijn van het kind. Dit geldt zowel voor biologische als niet-biologische ouders. Het hebben van ouderlijk gezag houdt in dat de ouder wettelijk betrokken is bij de opvoeding en besluitvorming met betrekking tot het kind. Onze familierecht advocaten leggen je graag uit wat je kunt doen om het ouderlijk gezag over jouw kinderen te krijgen.

Wat is gezamenlijk gezag?

Ouderlijk gezag heeft betrekking op het recht en de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen over de opvoeding, gezondheid en het welzijn van het kind. Gezamenlijk gezag houdt in dat beide ouders gelijke rechten en plichten hebben met betrekking tot die belangrijke beslissingen over de kinderen. Ouders met gezamenlijk gezag moeten met elkaar overleggen om het welzijn van hun kinderen te waarborgen. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, of niet meer samenwonen, blijven zij samen verantwoordelijk voor deze beslissingen indien zij beiden het gezag over de kinderen voeren. Indien dit niet zo is kan gezag worden aangevraagd met behulp van een advocaat. Onze familierechtadvocaten in Almelo en Oldenzaal kunnen je hierbij helpen. Lees hier over gezag door erkenning.

Kan ik een herberekening van de alimentatie krijgen?

Een herberekening van alimentatie kan gewenst zijn om de alimentatie aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit kan door wijzigingen in inkomen, gezinsgrootte, de zorgverdeling of andere kosten. Als de financiële situatie van de betaler of de behoeften van de ontvanger aanzienlijk zijn gewijzigd, kan een herziening rechtvaardig zijn. Dit zorgt ervoor dat de alimentatie in overeenstemming blijft met de situatie en voorkomt dat een alimentatieplichtige teveel betaalt of de alimentatiegerechtigde te weinig ontvangt. Onze familierechtadvocaten kunnen alimentatieberekeningen uitvoeren om te zien of jij niet teveel betaalt of te weinig ontvangt.

Welke vormen van co-ouderschap zijn er?

De meest gebruikelijke vormen van co-ouderschap zijn het week-op-week-af-model en het 2-2-5-5-model. Bij het week-op-week-af-model verblijven de kinderen een volledige week bij de ene ouder en de volgende week bij de andere ouder. Het 2-2-5-5-model houdt in dat de kinderen twee dagen bij de ene ouder zijn, vervolgens twee dagen bij de andere ouder, gevolgd door vijf dagen weer bij de eerste ouder, en dan vijf dagen bij de tweede ouder. Deze schema's bieden regelmaat en gelijke betrokkenheid van beide ouders, maar er zijn tal van andere co-ouderschapsregelingen mogelijk, afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van de ouders en kinderen. Je kunt ook afspreken om de zorgverdeling af te stemmen op de schoolvakanties en weekenden.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een regeling waarbij gescheiden of niet-samenwonende ouders gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en zorg van hun kinderen delen. In de overeenkomst hebben de kinderen twee hoofdverblijven, meestal bij beide ouders, en brengen ze afwisselend tijd door bij elk van hen. Ouders overleggen samen over belangrijke beslissingen omtrent de opvoeding, zoals onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding. Co-ouderschap bevordert een stabiele en evenwichtige omgeving voor kinderen na een scheiding en biedt beide ouders gelijke kansen om betrokken te blijven bij het leven van hun kinderen.

Wat is de wettelijke onderhoudsplicht voor ouders?

De wettelijke onderhoudsplicht voor ouders houdt in dat ouders juridisch verantwoordelijk zijn voor het financieel onderhouden van hun minderjarige kinderen. Deze verplichting omvat het verschaffen van huisvesting, voeding, kleding, onderwijs en medische zorg. Het doel is om te waarborgen dat kinderen in hun basisbehoeften worden voorzien en een redelijke levensstandaard kunnen handhaven. In geval van scheiding of niet-samenlevende ouders kan de niet-verzorgende ouder verplicht worden om kinderalimentatie te betalen aan de verzorgende ouder om bij te dragen aan de kosten van opvoeding en onderhoud van de kinderen. Deze verplichting blijft bestaan totdat het kind meerderjarig wordt.

Kan de WSNP van toepassing zijn op ondernemers?

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan van toepassing zijn op ondernemers met privéschulden wanneer zij aantoonbaar niet meer in staat zijn om hun schulden te betalen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van zakelijke problemen of persoonlijke financiële moeilijkheden. De schulden kunnen uiteenlopen van leningen en hypotheekachterstanden tot openstaande rekeningen en belastingschulden. De WSNP biedt deze ondernemers de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren en onder toezicht van een bewindvoerder af te betalen, met als uiteindelijk doel een schone lei te verkrijgen .

Wat houdt een vernietiging van een faillissement in?

De vernietiging van een faillissement is een juridische procedure waarbij een rechter het eerder uitgesproken faillissement ongeldig verklaart. Dit kan gebeuren als er sprake zijn van juridische fouten in de faillissementsprocedure, zoals het niet naleven van de wettelijke vereisten. Het resultaat van vernietiging is dat de onderneming wordt hersteld in haar oorspronkelijke staat, waarbij schulden worden teruggebracht en de curator niet langer de controle heeft over de activa. Het is een complex proces dat specifieke juridische expertise vereist en wordt meestal ingezet wanneer er legitieme gronden zijn voor het ongedaan maken van het faillissement.

Wat doet een curator in een faillissement?

Een curator in een faillissement speelt een belangrijke rol in de afwikkeling van een faillissement. Een curator is onafhankelijk en behartigt de belangen van schuldeisers. Zijn rol omvat het beheren en liquideren van de activa van het failliete bedrijf, het onderzoeken van de financiële situatie, en het vaststellen van de (totale) omvang van de schulden. Een curator kan een veiling initiëren of overgaan tot de verkoop van activa, zodat daarmee opbrengsten kunnen worden gegenereerd en schuldeisers worden betaald. Daarnaast beoordeelt een curator de vorderingen van crediteuren. Hij controleert ook of er onregelmatigheden zijn die kunnen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat doet een WSNP-bewindvoerder?

Een WSNP-bewindvoerder, of bewindvoerder in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beheert de financiële belangen van een schuldenaar (saniet) gedurende het WSNP-traject. Hun taken omvatten het opstellen van een saneringsplan, toezicht houden op de naleving van de schuldenregeling, en het innen en verdelen van gelden onder schuldeisers. WSNP-bewindvoerders beoordelen financiële rapportages, geven advies over budgetten en dienen als tussenpersoon tussen de saniet en de Rechtbank. Onze WSNP-bewindvoerders in Almelo streven naar een succesvolle schuldsanering en beoordelen of sanieten zich aan de gemaakte afspraken houden. Hun rol is van cruciaal belang om sanieten te helpen een nieuwe financiële start te maken. Meer weten over de WSNP? Bel dan met onze WSNP-bewindvoerder Mareille Deijk.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een faillissement doet zich voor wanneer de bestuurders van een onderneming nalatig, onbehoorlijk of onrechtmatig hebben gehandeld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als ze de financiële problemen van het bedrijf hebben verergerd, schuldeisers hebben benadeeld of wettelijke verplichtingen hebben geschonden. Schuldeisers of de curator kunnen bestuurders aansprakelijk stellen voor de schulden van de onderneming. Om dit te voorkomen, moeten bestuurders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, financiën zorgvuldig beheren en tijdig deskundig advies inwinnen als zich financiële problemen voordoen. Wil je weten wat de WHOA inhoudt?

Persoonlijk faillissement

Een persoonlijk faillissement houdt in dat een individu niet meer in staat is om zijn of haar persoonlijke schulden te voldoen. De rechtbank verklaart de persoon officieel failliet, waardoor alle persoonlijke activa, inclusief bezittingen, geld en eigendommen, onder het beheer van een curator vallen. Deze curator zal proberen de schulden van de persoon af te betalen met beschikbare activa. Onze faillissementsrecht advocaten kunnen je helpen met vragen over een persoonlijk faillissement of de gevolgen daarvan. Soms kan een persoonlijk faillissement worden omgezet in een WSNP.

Wat is de WHOA?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is een juridisch instrument dat bedrijven in financiële problemen de mogelijkheid biedt om buiten faillissement schulden te herstructureren. Ondernemers kunnen met crediteuren een akkoord sluiten om schulden te verminderen en betalingsregelingen te treffen. Het is heel belangrijk om vroegtijdig aan de bel te trekken en de WHOA te overwegen wanneer zich financiële problemen voordoen. Vroegtijdige actie vergroot de kans op een succesvolle herstructurering en kan een faillissement voorkomen. De WHOA biedt een flexibele oplossing om de levensvatbaarheid van het bedrijf te behouden en schuldeisers tegemoet te komen.

Verlof of vakantiedagen uitbetalen?

Is het mogelijk om verlof of vakantiedagen uit te (laten) betalen? Een werknemer heeft recht op 4x het aantal werkuren per week aan verlofdagen. Dit is wettelijk vastgelegd. Wettelijke verlofdagen hebben een geldigheidsduur van een halfjaar na afloop van een kalenderjaar. Als de verlofdagen van het voorgaande jaar niet tijdig worden opgenomen dan vervallen deze in zijn geheel. Het is dus verstandig als werkgever om de werknemer hierop te wijzen en de verlofopname te stimuleren, bijvoorbeeld door een vakantie rondom huis te plannen. Het bovenwettelijke verlof, dus de dagen die uitstijgen boven de wettelijke verlofdagen, hebben een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze dagen mogen worden uitbetaald. Bij het uitbetalen van deze verlofdagen moet ook 8% vakantietoeslag worden uitbetaald. Voor een werkgever is het verstandig om het wettelijk verlof en het bovenwettelijk verlof apart te registreren om zodoende optimaal gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid.    

Arbeidsovereenkomst, wat staat erin?

In een arbeidsovereenkomst wordt opgenomen onder welke voorwaarden een werknemer bij een werkgever in dienst treedt. Een goede arbeidsovereenkomst bevat een aantal belangrijke voorwaarden, zoals de datum van indiensttreding, de functie, de hoogte van het salaris en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling. Ook kan een relatiebeding of concurrentiebeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Gezag aanvragen. Hoe doe ik dat?

Als je getrouwd bent krijg je automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die tijdens het huwelijk worden geboren. Wanneer je als ouder ongehuwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap hebt, dan kun je gezag aanvragen bij de rechtbank. Als jullie het daarover eens zijn kun je gezag aanvragen zonder behulp van een advocaat via de website van de Rechtspraak. Wanneer er aan alle voorwaarden is voldaan, wordt het gezag binnen twee weken ingeschreven in het gezagsregister. Om gezag aan te kunnen vragen moet je een kind erkend te hebben. Erkenning vindt plaats voor de geboorte, na de geboorte (tijdens de aangifte) of op een later moment. Om een kind onder de 16 jaar te erkennen heb je onder andere instemming nodig van de moeder, mag je geen bloedverwant zijn van de moeder en mogen er niet al 2 ouders zijn. Wij helpen je graag met al je vragen over gezag en omgang. Ook kunnen wij je bijstaan in procedures over gezag aanvragen.

Alimentatie berekenen. Hoe doe ik dat?

Wanneer je alimentatie moet betalen of recht hebt op alimentatie wil je graag weten waar je aan toe bent. De hoogte van alimentatie kun je met je ex-partner afstemmen en vastleggen wanneer je on speaking terms bent. Partneralimentatie kun je vastleggen in het echtscheidingsconvenant en kinderalimentatie in een ouderschapsplan. Wanneer je er samen niet uitkomt, is het verstandig de alimentatie te laten berekenen door een familierecht advocaat. Er komt veel kijken bij het opstellen van een alimentatieberekening. Zoals waar het kind/de kinderen hun hoofdverblijf hebben, of er sprake is van co-ouderschap, het inkomen ten tijde van het huwelijk of de samenwoning, eventuele schulden of bijzondere kosten. Het betalen of ontvangen van partneralimentatie heeft gevolgen voor belastingen en toeslagen. Er zijn geen standaard bedragen voor te betalen kinderalimentatie. Bij co-ouderschap gelden andere regels bij het berekenen van alimentatie. Alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Omgang kind geweigerd. Wat nu?

Wanneer de omgang met je kind geweigerd is, is dat verschrikkelijk. Elk kind en elke ouder hebben volgens de wet recht op omgang met elkaar. Ook wanneer de ouder geen gezag heeft over het kind. Wel wordt er gekeken of de omgang in het belang is van het kind. Er mag dus geen sprake zijn van een situatie die nadelige gevolgen heeft voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van het kind en de leefsituatie moet verantwoord zijn. Wat in een bepaalde situatie verantwoord is, wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Wanneer een kind de leeftijd van 12 heeft bereikt mag het kind ook zelf zijn/haar mening geven over de omgang. Een omgangsregeling kan worden vastgesteld of gewijzigd in overleg tussen de ouders onderling of met tussenkomst van de rechter.

Ik wil scheiden, mijn partner niet. Wat nu?

Als je de beslissing hebt genomen om te scheiden kan het zijn dat je partner het hier niet mee eens is. Wees duidelijk over je wens om te scheiden en laat je vooral niet leiden door schuldgevoelens naar je partner of de kinderen. Afstand nemen van je partner kan zinvol zijn, bijvoorbeeld als de spanningen oplopen, maar probeer wel in gesprek te blijven. Een onderlinge regeling verdient namelijk meestal de voorkeur boven een procedure. Schakel als je wilt scheiden in ieder geval een echtscheidingsadvocaat in die met je meedenkt. Wat zijn bijvoorbeeld jouw rechten en verplichtingen? Een echtscheidingsadvocaat kan je ook aangeven welke stappen je het beste kunt ondernemen, voor jouw toekomst en die van de kinderen. Download ons stappenplan voor meer informatie of neem contact met onze ervaren en betrokken familierecht advocaten.

Bedrog of dwaling. Wat is dat?

Wanneer je bij het aangaan van een overeenkomst een verkeerde voorstelling van zaken hebt gehad kan sprake zijn van bedrog of dwaling. Bij bedrog heeft de andere partij jou opzettelijk van onjuiste informatie voorzien. Bij dwaling hoeft er geen sprake te zijn van opzettelijkheid. In geval van dwaling kan het ook zo zijn dat de andere partij jou van informatie had kunnen voorzien, maar dit (bewust of onbewust) niet heeft gedaan. Het kan zijn dat de andere partij zelf ook niet over de juiste informatie beschikte. Dan is sprake van wederzijdse dwaling. In het geval van bedrog of dwaling kan een overeenkomst vernietigd worden.

Contract ontbinden. Hoe doe ik dat?

Een contract ontbinden mag niet zomaar. Een overeenkomst brengt verplichtingen over en weer met zich mee. Wanneer je van een overeenkomst of contract af wilt, is het van belang om te weten om welk soort overeenkomst of contract het gaat. Ook is het van belang wat er in de overeenkomst is opgenomen over een contract ontbinden, het opzeggen van een contract of vernietiging daarvan. Voor een aantal bijzondere overeenkomsten zijn er wettelijke bepalingen opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een koopovereenkomst, huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Bij duurovereenkomsten, behoudens bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst, zijn er geen specifieke regelingen in de wet opgenomen. Ongenoemde duurovereenkomsten, zoals een distributieovereenkomst, zijn in beginsel opzegbaar, tenzij partijen anders hebben afgesproken. Daarnaast kan een overeenkomst worden ontbonden wanneer een van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De tekortkoming moet dan wel in verhouding staan tot de ontbinding. Ontbinding kan ook via de rechter. Een contract vernietigen kan wanneer sprake is van bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden.

Voorbeeld overeenkomsten. Waar vind ik die?

Op het Internet zijn genoeg voorbeeld overeenkomsten te vinden. Deze sluiten echter vaak niet aan op jouw specifieke situatie. Daarom raden wij dit niet aan. Mocht je toch een overeenkomst van het internet willen halen, win hierover dan eerst even advies in van een advocaat ondernemingsrecht, zoals Elles Maatman. Laat het contract of de overeenkomst in ieder geval controleren door een van onze advocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal, zodat je er verzekerd van bent dat deze specifiek ziet op jouw situatie en jij zo goed mogelijk bent beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden. Met ons MKB Rechtshulp abonnement bieden wij onze klanten trouwens gratis de beschikking over voorbeelden van standaard contracten en overeenkomsten. Zowel op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, maar ook op het gebied van vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht.

Contractbreuk of wanprestatie. Wat nu?

Een overeenkomst moet in principe altijd worden nagekomen. Wanneer dit niet of slechts gedeeltelijk gebeurd, dan is er sprake van contractbreuk. Contractbreuk wordt ook wel wanprestatie genoemd. Je kunt hierover met de andere partij in overleg gaan. Een advocaat die gespecialiseerd is in contracten en overeenkomsten kun je uiteraard ook om advies vragen. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk om nakoming te vragen van de andere partij of jij kunt je eigen verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding te eisen. Wanprestatie kan toegestaan zijn in geval van overmacht bijvoorbeeld of onvoorziene omstandigheden.

Onderneming in financieel zwaar weer. Wat nu?

Ons advies is om bij financieel zwaar weer meteen in actie te komen. Hoe eerder je advocaat ondernemingsrecht inschakelt, hoe beter. Hij of zij kan je dan helpen overzicht te krijgen en je adviseren welke stappen je het beste kunt nemen om erger (bijvoorbeeld een faillissement) te voorkomen. Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Hiermee is een nieuwe regeling in de Faillissementswet opgenomen, waarmee het voor ondernemingen mogelijk is geworden om schulden te saneren en op die wijze een faillissement te voorkomen. Op die manier kunnen ondernemingen die het, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen, moeilijk hebben gekregen, maar wel levensvatbaar zijn, toch behoed worden voor verdere problemen. De sanering vindt dan plaats door het aanbieden van een onderhands akkoord aan de schuldeisers. Het WHOA-traject bestaat in principe uit vier stappen. Meer informatie over de WHOA vindt je op onze pagina over faillissementsrecht.

Algemene voorwaarden hanteren, moet dat?

Wij raden je aan om altijd algemene voorwaarden te hanteren. Het belang van juridisch correct opgestelde en op juiste wijze toegepaste algemene voorwaarden wordt namelijk nog altijd onderschat. In onze praktijk komen wij regelmatig bedrijven tegen die algemene voorwaarden hebben geknipt en geplakt van een andere website of bedrijven die in het geheel geen algemene voorwaarden hanteren of deze niet op juiste wijze hebben toegepast. Je bent daarmee kwetsbaar voor aansprakelijkheden en intellectuele eigendommen zijn in dat geval niet of niet voldoende beschermd. Lees meer over dit onderwerp op onze pagina over algemene voorwaarden.

Voorbeeld ingebrekestelling, waar vind ik die?

Onze klanten met een MKB Rechtshulp abonnement bieden wij gratis de beschikking over tal van voorbeelden van standaard contracten en overeenkomsten. Op zowel het gebied van arbeidsrecht, bouwrecht en huurrecht, als op het gebied van ondernemingsrecht. Je kunt ook een voorbeeld ingebrekestelling via het internet downloaden. Wij raden je dan wel aan om vooraf advies in te winnen van een ondernemingsrecht advocaat, zoals Elles Maatman, en standaard contracten altijd te laten controleren door Elles of één van onze andere advocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal. Alleen dan ben je er verzekerd van dat deze specifiek ziet op jouw situatie en ben je zo goed mogelijk beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden.

Wat is een rechtspersoon?

De wet stelt een rechtspersoon gelijk aan een natuurlijk persoon. Deze heeft namelijk ook rechten en plichten. Zo kan een rechtspersoon overeenkomsten aangaan, bezittingen en schulden hebben, in staat van faillissement verkeren en aansprakelijk gesteld worden. Voorbeelden van rechtspersonen zijn: besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Deze rechtspersonen noemen ze privaatrechtelijke rechtspersonen. Ook bestaan er publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de staat, provincies, waterschappen en gemeenten. Niet alle rechtspersonen zijn overigens geschikt om mee te ondernemen. Rechtspersonen moet opgericht worden met tussenkomst van een notaris. Een notaris stelt de statuten op, legt deze vast en zorgt er daarnaast voor dat de rechtspersoon wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Rechtspersonen houden op te bestaan door ontbinding, bijvoorbeeld door een ontbindingsbesluit of faillissement. Wanneer een rechtspersoon wettelijke verplichtingen niet nakomt, kan de Kamer van Koophandel overgaan tot ontbinding.

Beste letselschade specialist, waar vind ik die?

De beste letselschade specialist weet hoe belangrijk een goede afwikkeling is en zet jouw belangen voorop. Een letselschade advocaat is een advocaat die zich verdiept heeft in letselschade. Advocaten hebben bovendien altijd een universitaire achtergrond en hebben daarnaast nog een driejarige beroepsopleiding gevolgd. Advocaten hebben zich te houden aan bepaalde gedragsregels en de Orde van Advocaten houdt daarop toezicht. Zo legt de Orde de advocatuur een aantal verplichtingen op, waaronder het jaarlijks behalen van opleidingspunten. Deze opleidingspunten moeten behaald worden op de rechtsgebieden waarin de advocaat adviseert en procedeert. Dat geldt ook voor letselschade.  Niet alleen beschikt een letselschadeadvocaat dus over een hogere graad van kennis en expertise dan een letselschadejurist, maar biedt deze jaarlijkse opleidingsverplichting dus een extra garantie voor de bekwaamheid van de letselschadeadvocaat. Wij garanderen kennis, expertise en ervaring op het gebied van letselschade.    

Ik heb letselschade zelf veroorzaakt, wat nu?

Wanneer je letselschade zelf veroorzaakt hebt is het belangrijk om te weten of je hiervoor verzekerd bent. Voor ongevallen in het verkeer hebben de meeste mensen namelijk een schadeverzekering inzittenden afgesloten. Check eerst of dit in jouw geval ook zo is. Wanneer je onverzekerd een ongeluk veroorzaakt, ben je volledig aansprakelijk voor alle letselschade die voortvloeit, zowel die van jezelf als de schade die is ontstaan voor een ander. Wanneer je in loondienst bent mag je ervan uitgaan dat je werkgever verzekerd is voor schade die jij hebt opgelopen of per ongeluk hebt veroorzaakt terwijl je aan het werk was.

Wat is de hoogte van letselschade bedragen?

De hoogte van letselschade bedragen (schadevergoeding) is afhankelijk van de ernst van het letsel en de impact op uw dagelijks leven. Wanneer je bijvoorbeeld je werk niet meer volledig kunt doen, wordt daarmee rekening gehouden bij het bepalen van de hoogte. Er zijn geen standaard bedragen voor letselschade, want elke situatie is immers anders. Onze letselschade advocaten maken op basis van eerdere rechterlijke uitspraken een goede inschatting van de hoogte van de letselschade bedragen. De schadevergoeding loopt op wanneer er niet alleen sprake is van materiële schade maar ook van immateriële schade.

Uitbetaling letselschade, hoe lang duurt het?

Uitbetaling van letselschade kan lang duren. Dat is mede afhankelijk van de onderhandelingen. Als de aansprakelijkheid en de schade zijn erkend, dan betaalt de tegenpartij meestal eerst een voorschot. Het hangt van de ernst van de schade af hoe lang het duurt voordat tot uitbetaling van letselschade wordt overgegaan. Het kan zijn dat een verzekeraar een medisch onderzoek laat instellen of een voorstel doet om de letselschade ineens af te kopen. Meestal dekt de vergoeding dan niet alle schade. Wij adviseren dan ook om niet te snel akkoord te gaan met een afkoop voorstel, maar je eerst goed te laten informeren door een letselschade expert. Je kunt namelijk op langere termijn te maken krijgen met inkomensverlies; iets dat je wellicht nu nog niet kunt voorzien.  Een letselschade specialist weet waar je op korte en lange termijn allemaal aan moet denken in het geval van letselschade.

Huurcontract bedrijfsruimte tussentijds opzeggen, mag dat?

Of een huurcontract bedrijfsruimte tussentijds opgezegd mag worden is afhankelijk van de vraag om welk soort bedrijfsruimte het gaat. In het huurrecht bestaat namelijk een onderscheid tussen twee soorten bedrijfsruimte, te weten bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW en bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW. Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW kun je opzeggen met wederzijds goedvinden of wanneer in de huurovereenkomst de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is opgenomen. Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW mag je niet zomaar opzeggen. Dat geldt voor de verhuurder maar ook voor de huurder. Tussentijdse opzegging wordt beschouwd als wanprestatie en daarmee ben je schadeplichtig tegenover de andere partij. Er zijn mogelijkheden om de schade te beperken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld onderhuur of indeplaatsstelling. Wanneer er sprake is van overlijden van één van de partijen, dan kunnen nabestaanden de huurovereenkomst tussentijds beëindigen. Ook kunnen een huurder en verhuurder de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Het huurrecht is een onderdeel van het vastgoedrecht. Voor meer informatie over huurrecht neem je daarom contact op met Vastgoedrecht advocaat Marc Schuring of één van onze andere huurrechtadvocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal. Deze huurrecht advocaat kan jou als verhuurder of huurder alles vertellen over de regels van het verhuren of huren van woonruimte of een bedrijfsruimte.

Huurbescherming, wat is dat?

Huurbescherming betekent dat een verhuurder niet zomaar de huur mag opzeggen. Je hebt er recht op wanneer je een huis of appartement huurt, of een kamer of woonwagen op een vaste plek. De verhuurder moet een geldige reden, oftewel opzeggingsgrond, hebben om de huurovereenkomst te beëindigen. Voorbeelden van opzeggingsgronden zijn: grote huurachterstanden, dringend eigen gebruik, sloop of renovatie, verandering bestemmingsplan of een faillissement. Niet alleen de hoofdbewoner maar ook medebewoners hebben recht op huurbescherming. Dit kan anders zijn in geval van onderhuur. In dat geval heb je er alleen recht op wanneer de verhuurder heeft ingestemd met onderhuur. In geval van tijdelijke huur heb je een beperkte huurbescherming. Als je huurt onder de leegstandswet gelden andere regels. Meer informatie over de leegstandswet en tijdelijke huurovereenkomsten zoals shortstayovereenkomsten, antikraak of campuscontracten vindt je op de site van de Woonbond.

Bruikleenovereenkomst voorbeeld, waar vind ik die?

Een voorbeelden van een bruikleenovereenkomst is zeker te vinden op het internet. Wij raden je wel aan om vooraf advies in te winnen van een van onze huurrecht advocaten, zoals Marc Schuring. Laat een huurcontract of huurovereenkomst ook altijd controleren door een expert zodat je er verzekerd van bent dat deze jouw situatie van toepassing is. Dan ben jij zo goed mogelijk beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden. Met ons juridisch abonnement bieden wij klanten gratis de beschikking over tal van voorbeelden van standaard contracten en overeenkomsten. Zowel op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, maar ook op het gebied van vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht. Direct contact met één van onze huurrecht advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal?

Wat is pacht?

Het pachtrecht vertoont veel overeenkomsten met het huurrecht, maar pacht valt niet onder het huurrecht. Het belangrijkste verschil is dat bij pacht (een deel van) de onroerende zaak, zoals de grond bijvoorbeeld, gebruikt wordt voor de bedrijfsmatige uitoefening van landbouw. Je kunt hierbij denken aan boerderijen, stallen of kassen. Een pachtovereenkomst moet aan een aantal eisen voldoen. Wij zijn niet gespecialiseerd in pachtrecht. Meer informatie over pachten en verpachten vindt je op de site van de rijksoverheid.

Geschil met makelaar. Wat nu ?

Wanneer je een geschil hebt met een makelaar is dat erg vervelend. Je mag namelijk verwachten dat een makelaar zijn of haar werk zo goed mogelijk doet. Wanneer dit niet is gebeurd dan kan dat hele vervelende gevolgen voor jou als koper of verkoper hebben. Makelaars zijn vaak aangesloten bij grotere, overkoepelende, organisatie zoals bijvoorbeeld de NVM, VBO of Vastgoedpro. Deze overkoepelende organisaties hebben allemaal een geschillencommissie waarbij jij jouw klacht kunt indienen. Wij raden je aan om eerst in gesprek te gaan met de betreffende makelaar om te zien of jullie er samen uit kunnen komen. Als dat niet het geval is, kun je overwegen een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Wij kunnen je bijstaan bij eventuele onderhandelingen met de betreffende makelaar of je helpen om jouw klacht goed en duidelijk te verwoorden richting de geschillencommissie.

Verborgen gebrek, wat nu?

Een verborgen gebrek aan jouw koopwoning is erg vervelend, vooral omdat een verborgen gebrek zich pas voordoet na de oplevering. Je vraagt je misschien af of je de verkoper alsnog aansprakelijk kunt stellen. Voor jouw gemak hebben wij hiervoor een stappenplan 'verborgen gebreken' opgesteld. Dit handige stappenplan is te vinden op onze downloadpagina. Mocht je daarna nog vragen hebben of wil je advies van onze vastgoed / bouwrecht experts, neem dan contact op.

Tips bij de aankoop van een woning!

Ons advies is om je goed te laten adviseren bij de aankoop van een woning. Je kunt overwegen om een aankoopmakelaar in de arm te kunnen nemen. Indien je dit wenst, kunnen wij je in contact brengen met een goede makelaar. Een goede aankoopmakelaar behoed je voor eventuele valkuilen die door veel kopers worden gemaakt. Zij nemen uitgebreid de tijd voor jou en luisteren goed naar al jouw wensen. Mocht je zelf op zoek gaan naar een woning, begin dan met het opstellen van een lijst met minimale eisen waaraan jouw woning moet voldoen en wijk daar tijdens je zoektocht zo min mogelijk van af. Ga daarna in gesprek met een hypotheekadviseur, zodat je weet waar je financieel aan toe bent. Dat scheelt een boel zodra je eenmaal een bod hebt gedaan op een woning én dit kan ook je positie ten opzichte van andere kopers versterken. Vraag door naar eventuele juridische procedures die er mogelijk kunnen spelen rondom de door jouw aan te kopen woning (zoals een echtscheiding of rechten van derden, zoals het recht van overpad). Daarnaast raden wij je aan om altijd een bouwkundige keurig te laten verrichten voor de aankoop van een woning. Ook wanneer je denkt dat dit niet nodig is, neem dit als ontbindende voorwaarde op in het koopcontract. Een ontbindende voorwaarde kan ook een voorbehoud van financiering zijn. Daarmee voorkom je een eventuele boete (waarborgsom) bij niet tijdige nakoming van jouw verplichtingen als koper (toerekenbare tekortkoming).

Voorlopige voorziening (bestuursrecht), wat is dat?

Je kunt besluiten een voorlopige voorziening aan te vragen wanneer een overheidsorgaan (bijvoorbeeld de gemeente, het UWV, de provincie of een waterschap) gaandeweg een bezwaar- of beroepschriftprocedure stappen onderneemt naar aanleiding van haar besluit. Dit kan namelijk onomkeerbare en nadelige gevolgen hebben voor jou. Met een voorlopige voorziening kun je de bestuursrechter vragen om de uitvoering door het betreffende overheidsorgaan in ieder geval te staken totdat de bezwaar- of beroepsprocedure is afgerond. Een bestuursrecht advocaat denkt met je mee en geeft je advies over de te nemen stappen in het geval van een bezwaar- of beroepschriftprocedure. Hij of zij weet exact waar je rekening mee moet houden. Het is daarom verstandig om tijdig deskundig advies in te winnen zodat je weet wat je kunt verwachten.

Bestuurlijke dwangsom, wat betekent dat?

Een bestuurlijke dwangsom is een boete voor de overheid. Wanneer een bestuursorgaan niet tijdig reageert dan kun je recht hebben op een financiële vergoeding. Je moet het bestuursorgaan dan wel eerst in gebreke stellen. De ingebrekestelling houdt in dat je in een brief aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. Hieraan zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. De vergoeding is voor maximaal 42 dagen, waarbij de vergoeding kan oplopen van 23 euro tot 45 euro per dag, tot een maximum bedrag van € 1.442,-. Een bestuursrecht advocaat kan je meer informatie geven over bestuurlijke dwangsommen en de hoogte daarvan. Het kan zinvol zijn om een bestuursrecht advocaat in te schakelen in het geval van een bezwaar- of beroepschriftprocedure.

Wat staat er in een bezwaarschrift of beroepschrift?

In een bezwaarschrift of beroepschrift moet in ieder geval worden opgenomen: Naam en adres; Datum en kenmerk van het besluit of de beslissing waartegen je bezwaar maakt of beroep instelt; De reden waarom je het niet eens bent met het besluit of de beslissing; Wat het besluit of de beslissing moet zijn Dien het bezwaar- of beroepschrift vervolgens tijdig in en op de juiste wijze, eventueel voorzien van bijlagen. Een bestuursrecht advocaat kan je helpen bij het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Hij of zij houdt ook in de gaten dat er geen belangrijke termijnen verstrijken. Mocht er een mondelinge behandeling van het bezwaar- of beroepschrift worden gepland, dan kan een bestuursrecht advocaat namens jou het woord voeren bij de Rechtbank.

Bouwvergunning afgewezen. Wat nu?

Wanneer de gemeente een vergunningsaanvraag afwijst dan zal zij dit in haar beslissing motiveren. De gemeente geeft in haar beslissing bovendien aan waarom en/of op welke gronden zij de vergunningsaanvraag heeft afgewezen. Soms doet zich de situatie voor dat er bepaalde wijzigingen doorgevoerd moeten worden voordat een vergunning wordt verstrekt. Tegen de beslissing van de gemeente kun je bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het is in dat kader van belang dat de beslissing van de gemeente goed wordt doorgenomen en dat er wordt gekeken of de afwijzing bijvoorbeeld wel op de juiste gronden is gebaseerd. Let er altijd goed op dat het bezwaar tijdig wordt ingediend. Wanneer je een bezwaar niet tijdig indient, wordt het niet in behandeling genomen en kun je geen bezwaar meer maken.

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Je kunt een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. In de laatste twee gevallen leg je een verklaring af bij de rechtbank. Hiervoor betaal je een bedrag aan griffierecht tenzij je onvermogend bent. Indien je een erfenis zuiver aanvaardt, dat wil zeggen wanneer je zowel de bezittingen als de schulden aanvaarden, hoef je niet naar de rechtbank. Beneficiair aanvaarden betekent dat eerst alle schulden worden voldaan uit de nalatenschap. Wat er overblijft wordt onder de erfgenamen verdeeld. Verwerpen betekent dat je afstand doet van de erfenis. Hierop kan na het afleggen van de verklaring niet meer worden teruggekomen.

Geen testament. Wat nu?

Wanneer er geen testament is opgemaakt, wordt iemands nalatenschap afgewikkeld conform de wettelijke regels. Zo staat bijvoorbeeld in de wet dat een kind na het overlijden van de ouder recht heeft op zijn of haar deel van de erfenis (kindsdeel), maar pas nadat de andere (langstlevende) ouder is overleden. Het gaat hierbij overigens nooit om goederen, maar alleen om geldvorderingen. Meer informatie over erfrecht vindt je op de site van de Rijksoverheid.

Wat doet een executeur?

De executeur beheert na overlijden de bezittingen. Zijn taak is om eerst alle schulden te betalen en wat er overblijft te verdelen onder de erfgenamen.

Wat is een legitieme portie?

In principe heeft een kind, ook wanneer het onterfd is, recht op minimaal de helft van zijn of haar kindsdeel. Dit noemen ze de legitieme portie. Een kind dient hierop wel een beroep te doen binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder.