Bestuursrecht

Bestuursrecht

Wat is bestuursrecht?

Het bestuursrecht gaat over regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van beslissingen. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. De wetten en regels die gelden staan in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Hieronder vallen onder andere de volgende onderwerpen:

 • vergunningen, zoals omgevingsvergunning, exploitatievergunning, bouwvergunningen en milieuvergunningen;
 • schadevergoeding van de overheid bij een rechtmatig besluit (planschade en/of nadeelcompensatie) of onrechtmatig besluit;
 • beschikkingen, waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Onroerendezaakbelasting (OZB) ;
 • uitkeringen, belastingen, toeslagen (huurtoeslag), subsidies;
 • handhaving, sancties, boetes (zoals de parkeerboete) en dwangbevel;
 • vreemdelingenrecht, asielaanvraag, verblijfsvergunning, visum, tewerkstellingsvergunning;
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Persoonsgebonden budget (PGB);

Bezwaar en Beroep (termijnen)

Bestuursrechtelijke procedures verlopen doorgaans via standaard termijnen. Wanneer de overheid een besluit heeft genomen en je het hier niet mee eens bent, dan kun je daartegen bezwaar maken. Bij afwijzing van het bezwaar, kun je een beroepschrift indienen bij de Rechtbank (sector Bestuursrecht).

De termijnen van bezwaar en beroep zijn doorgaans 4 of 6 weken. Dit betekent dat je na de ontvangst van het besluit of de beschikking 4 of 6 weken de tijd hebt om hiertegen bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan. In het besluit of in de beschikking staat welke termijn wordt gehanteerd. Ook staat daarin waar jouw bezwaar of beroep aan moet voldoen om in behandeling te worden genomen. Bij uitzondering bestaat de mogelijkheid om een beroep op nader aan te voeren gronden in te dienen. Dat betekent dat je een pro forma beroepschrift indient (binnen de gestelde termijn) en daarna nog 4 weken de gelegenheid krijgt om inhoudelijk te reageren. Dan moet je de gronden waarvan je in beroep gaat, dus de redenen waarom je het niet eens bent met het betreffende besluit, in te dienen. Daarna heeft het overheidsorgaan dezelfde termijn om te reageren.

Scroll naar beneden als je wil weten wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van bestuursrecht of voor veelgestelde vragen. 

Advies over bestuursrecht nodig?
Vraag het Willem

Bestuursrecht advocaat nodig?

Een bestuursrecht advocaat kan je helpen bij vragen of geschillen over al deze onderwerpen. Ons kantoor is echter niet gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Dit valt onder het bijzonder bestuursrecht (vreemdelingenrecht). Andere voorbeelden van bijzonder bestuursrecht zijn belastingrecht, milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht.

Onze bestuursrecht advocaten helpen je graag bij vraagstukken op dit gebied. Wij weten naar welke punten de overheid kijkt en hoe je het beste een beroepschrift of bezwaarschrift kunt opstellen.

Het spreekt voor zich dat wij weten hoe we bezwaarschriften of beroepschriften moeten opstellen, maar weet je ook dat we je advies kunnen geven bij het aanvragen van een vergunning?

Voor meer informatie neem je contact met ons op, lees je onze blogartikelen of bekijk je onze FAQ pagina. Uiteraard mag je ons ook altijd bellen!

“Laatste update d.d. 28 januari 2022”

Veelgestelde vragen
over Bestuursrecht

Voorlopige voorziening (bestuursrecht), wat is dat?

Je kunt besluiten een voorlopige voorziening aan te vragen wanneer een overheidsorgaan (bijvoorbeeld de gemeente, het UWV, de provincie of een waterschap) gaandeweg een bezwaar- of beroepschriftprocedure stappen onderneemt naar aanleiding van haar besluit. Dit kan namelijk onomkeerbare en nadelige gevolgen hebben voor jou. Met een voorlopige voorziening kun je de bestuursrechter vragen om de uitvoering door het betreffende overheidsorgaan in ieder geval te staken totdat de bezwaar- of beroepsprocedure is afgerond. Een bestuursrecht advocaat denkt met je mee en geeft je advies over de te nemen stappen in het geval van een bezwaar- of beroepschriftprocedure. Hij of zij weet exact waar je rekening mee moet houden. Het is daarom verstandig om tijdig deskundig advies in te winnen zodat je weet wat je kunt verwachten.

Bestuurlijke dwangsom, wat betekent dat?

Een bestuurlijke dwangsom is een boete voor de overheid. Wanneer een bestuursorgaan niet tijdig reageert dan kun je recht hebben op een financiële vergoeding. Je moet het bestuursorgaan dan wel eerst in gebreke stellen. De ingebrekestelling houdt in dat je in een brief aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. Hieraan zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. De vergoeding is voor maximaal 42 dagen, waarbij de vergoeding kan oplopen van 23 euro tot 45 euro per dag, tot een maximum bedrag van € 1.442,-. Een bestuursrecht advocaat kan je meer informatie geven over bestuurlijke dwangsommen en de hoogte daarvan. Het kan zinvol zijn om een bestuursrecht advocaat in te schakelen in het geval van een bezwaar- of beroepschriftprocedure.

Wat staat er in een bezwaarschrift of beroepschrift?

In een bezwaarschrift of beroepschrift moet in ieder geval worden opgenomen: Naam en adres; Datum en kenmerk van het besluit of de beslissing waartegen je bezwaar maakt of beroep instelt; De reden waarom je het niet eens bent met het besluit of de beslissing; Wat het besluit of de beslissing moet zijn Dien het bezwaar- of beroepschrift vervolgens tijdig in en op de juiste wijze, eventueel voorzien van bijlagen. Een bestuursrecht advocaat kan je helpen bij het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Hij of zij houdt ook in de gaten dat er geen belangrijke termijnen verstrijken. Mocht er een mondelinge behandeling van het bezwaar- of beroepschrift worden gepland, dan kan een bestuursrecht advocaat namens jou het woord voeren bij de Rechtbank.

Bouwvergunning afgewezen. Wat nu?

Wanneer de gemeente een vergunningsaanvraag afwijst dan zal zij dit in haar beslissing motiveren. De gemeente geeft in haar beslissing bovendien aan waarom en/of op welke gronden zij de vergunningsaanvraag heeft afgewezen. Soms doet zich de situatie voor dat er bepaalde wijzigingen doorgevoerd moeten worden voordat een vergunning wordt verstrekt. Tegen de beslissing van de gemeente kun je bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het is in dat kader van belang dat de beslissing van de gemeente goed wordt doorgenomen en dat er wordt gekeken of de afwijzing bijvoorbeeld wel op de juiste gronden is gebaseerd. Let er altijd goed op dat het bezwaar tijdig wordt ingediend. Wanneer je een bezwaar niet tijdig indient, wordt het niet in behandeling genomen en kun je geen bezwaar meer maken.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail ons of bekijk andere veelgestelde vragen over andere rechtsgebieden!

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Komende wijzigingen in het verlofstelsel

  De afgelopen jaren is het verlofstelsel in Nederland aanzienlijk gegroeid. Vooral als het gaat om verlofregelingen voor de zorg van jonge kinderen. Er zijn maar liefst zeven verschillende opties, wat voor zowel werknemers als werkgevers verwarrend kan zijn. In dit artikel lees je over de komende wijzigingen in het verlofstelsel. Op...

  Lees meer
 • Nieuws

  4 tips voor ondernemers

  In dit artikel lees je 4 tips voor ondernemers die je niet wilt missen! Check ook onze MKB Rechtshulp pagina en ontdek wat wij voor ondernemers kunnen betekenen om problemen en gedoe zoveel mogelijk te voorkomen.  1. Gebruik algemene voorwaarden Een essentiële manier om de interacties met jouw klanten en...

  Lees meer

Wij werken voor: