Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht gaat over alle rechten en plichten die een werknemer en een werkgever ten opzichte van elkaar hebben. De gemaakte afspraken worden meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Dit kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract). Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen bij het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst.  

Soms ontstaat er tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsconflict. Dat is erg vervelend en brengt helaas zorgen met zich mee. Onze arbeidsrechtadvocaten helpen je graag met het vinden van een oplossing. Meestal is een procedure niet nodig en komen we er met jouw werknemer of werkgever wel uit. En als er wel een procedure wordt gestart, dan halen we uiteraard het maximale uit de situatie voor jou. 

Arbeidsmediator of arbeidsrecht advocaat

Er is vaak meer mogelijk dan alleen ontslag. Je zou bijvoorbeeld een arbeidsrecht advocaat kunnen inschakelen wanneer je er samen niet uitkomt en dit wel graag wilt. Hij of zij treedt dan op als bemiddelaar/mediator. Ook als je besloten hebt afscheid van elkaar te nemen dan kan dit in overleg met een arbeidsrechtadvocaat. De afspraken die je dan samen maakt kunnen vastgelegd worden in het personeelsdossier of, bij einde dienstverband, in een vaststellingsovereenkomst. Tijdens een exit gesprek waarbij de arbeidsrecht advocaat ook aanwezig is, kan eveneens gesproken worden over de hoogte van de eventuele transitievergoeding. 

Ontslagcriteria werkgever en transitievergoeding

Een werkgever mag een werknemer niet zomaar (op staande voet) ontslaan. Een gegeven ontslag is terecht als deze voldoet aan een aantal criteria, de zogeheten ontslaggronden. Een werknemer is namelijk wettelijk beschermd tegen ongeldige redenen voor ontslag, daarmee wordt ontslagbescherming bedoeld. Tijdens een dienstverband moet altijd sprake zijn van “goed werkgeverschap” en “goed werknemerschap”, twee belangrijke begrippen in het arbeidsrecht.  

Bij ontslag kan sprake zijn van een transitievergoeding voor de werknemer. Wat een transitievergoeding is en hoe deze berekend wordt, lees je in dit artikel. Van een transitievergoeding is overigens geen sprake bij ontslag op staande voet.

Scroll naar beneden als je wil weten wat onze advocaten in Almelo, Oldenzaal en Tubbergen, kunnen betekenen op het gebied van arbeidsrecht of voor veelgestelde vragen

Advies over arbeidsrecht nodig?
Vraag het Sebastiaan

Wat kunnen onze arbeidsrechtadvocaten voor jou betekenen?

Het spreekt voor zich dat wij weten hoe we overeenkomsten op het gebied van arbeidsrecht moeten opstellen, zoals arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten, maar weet je ook dat we je kunnen adviseren bij ziekteverzuim of een reorganisatie? Voor juridische hulp op het gebied van arbeidsrecht, zoals bij een arbeidsconflict, ontslag of andere arbeidsrechtelijke vraagstukken, kun je contact met ons opnemen. Voor werkgevers hebben wij het MKB Rechtshulp abonnement in het leven geroepen, zodat je als werkgever op een snelle en makkelijke manier al jouw juridische vragen kunt voorleggen aan onze bedrijfsjuriste Yvonne Rustenberg-Bergman

Voor meer informatie lees je onze artikelen of bekijk je onze FAQ pagina voor antwoorden op veelgestelde arbeidsrechtelijke vragen. Voor informatie over de kosten van een arbeidsrecht advocaat bezoek je onze tarievenpagina

Veelgestelde vragen
over arbeidsrecht

Werkweigering, wat kan ik doen als werkgever?

Je kunt een gesprek aangaan met de werknemer en hem of haar informeren over de consequenties van de werkweigering. Als de situatie ernstig is en de werkweigering het normale functioneren van het bedrijf verstoort, dan kan een tijdelijke schorsing worden overwogen. Als er een ondernemingsraad is, bespreek dan met hen de situatie en mogelijke oplossingen en win juridisch advies in om de juiste manier van handelen te bepalen.

Waarom zou ik een vaststellingsovereenkomst opstellen?

Het opstellen en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst biedt beide partijen voordelen. Voor jou als werkgever kan het bijvoorbeeld kosten en tijd besparen die anders gepaard zouden gaan met een gerechtelijke procedure voor ontslag. Voor een werknemer kan het een manier zijn om een ontslagvergoeding te verkrijgen en een soepele overgang naar een nieuwe baan te bevorderen.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst worden onder andere de voorwaarden van de beëindiging vastgelegd, zoals eventuele ontslagvergoedingen, vrijstelling van werk, eventuele concurrentiebedingen, en afspraken over resterende vakantiedagen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin zij afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Je hebt recht op een transitievergoeding: (1) Als jouw werkgever het dienstverband beëindigt, behalve als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door jou. (2) Wanneer je na twee jaar ziekte wordt ontslagen en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. (3) Als jouw tijdelijke contract niet wordt verlengd, tenzij er sprake is van een opvolgend contract met een onderbreking van minder dan zes maanden. (4) Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd via een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) en jij hiermee instemt. (5) Bij beëindiging van het dienstverband als gevolg van het faillissement of de surseance van betaling van jouw werkgever.

Is een transitievergoeding verplicht?

Het is niet in alle gevallen verplicht een transitievergoeding te verstrekken. Bijvoorbeeld als het dienstverband eindigt met wederzijds goedvinden of als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Wat is het doel van de transitievergoeding?

Het doel van de transitievergoeding is om werknemers financieel te ondersteunen bij de overgang naar een nieuwe baan of bij het volgen van scholing of omscholing om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het kan ook dienen als compensatie voor het verlies van werkzekerheid.

Hoe kan ik de transitievergoeding berekenen?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren van de werknemer en bedraagt een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren, en een half maandsalaris per dienstjaar voor de jaren daarna. De vergoeding is echter gemaximeerd tot een bepaald bedrag, dat afhangt van het jaar waarin de beëindiging plaatsvindt.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een wettelijke vergoeding die een werknemer ontvangt bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever. Dit kan het geval zijn bij onder andere ontslag via de kantonrechter, ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, of niet-verlenging van een tijdelijk contract door de werkgever.

Wat zijn voorbeelden voor ontslag op staande voet?

Enkele voorbeelden van situaties waarin ontslag op staande voet gerechtvaardigd kan zijn bijvoorbeeld diefstal, fraude, of verduistering van bedrijfseigendommen, fysiek geweld of bedreigingen jegens collega's, leidinggevenden, of klanten, ernstige insubordinatie, bijvoorbeeld herhaaldelijke weigering om opdrachten van de werkgever uit te voeren, schending van vertrouwelijkheid of geheimhouding, zoals het lekken van bedrijfsgeheimen, drank- of drugsmisbruik op de werkvloer en aanzienlijke nalatigheid of grove nalatigheid die de veiligheid of de reputatie van het bedrijf in gevaar brengt.

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een zeer ernstige vorm van ontslag waarbij de arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd zonder opzegtermijn. Het wordt ook wel 'ontslag met onmiddellijke ingang' genoemd. Dit type ontslag kan alleen worden gegeven in uitzonderlijke situaties waarin er sprake is van een dringende reden die het ontslag rechtvaardigt.

Wat is het doel van ontslagbescherming?

Het doel van ontslagbescherming is om werknemers te beschermen tegen willekeurig, discriminatoir, of anderszins onrechtmatig ontslag en om eerlijke procedures te waarborgen bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Het geeft werknemers een zekere mate van zekerheid en rechtvaardigheid binnen de arbeidsrelatie.

Heb ik recht op re-integratie?

Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op re-integratiebegeleiding en -ondersteuning om terug te keren naar werk. De werkgever is verplicht zich hiervoor in te spannen.

Wat is een ontslagvergoeding?

Als een werknemer wordt ontslagen, kan hij of zij in bepaalde gevallen recht hebben op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding compenseert het verlies van inkomen en dient als financiële steun bij het zoeken naar nieuw werk.

Wat is een ontslagvergunning?

In bepaalde gevallen moet een werkgever vooraf toestemming vragen aan het UWV of de kantonrechter om een werknemer te mogen ontslaan. Deze instanties toetsen of het ontslag gerechtvaardigd is volgens de geldende regels en wetgeving.

Wat is een opzegverbod?

Het Nederlandse arbeidsrecht kent diverse opzegverboden die bepalen in welke situaties een werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen. Bijvoorbeeld tijdens ziekte, zwangerschap, of ouderschapsverlof.

Welke soorten ontslagbescherming zijn er?

In Nederland zijn er verschillende vormen van ontslagbescherming, waaronder opzegverboden zoals tijdens ziekte, zwangerschap of ouderschapsverlof, ontslagvergunning van het UWV of de Kantonrechter, werknemersvertegenwoordiging bij een collectief ontslag, ontslagvergoeding en recht op re-integratie bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wat is ontslagbescherming?

Ontslagbescherming verwijst naar de wettelijke rechten en bescherming die werknemers genieten om te voorkomen dat ze willekeurig worden ontslagen door hun werkgever. Deze bescherming is bedoeld om de belangen van werknemers te waarborgen en hen te beschermen tegen onrechtmatig ontslag.

Welke stappen kent een verbetertraject?

Een typisch verbetertraject bevat verschillende stappen, waaronder het identificeren van de prestatieproblemen en het opstellen van doelen, ondersteuning en begeleiding bieden, regelmatig evalueren, correct documenteren en besluiten om het verbetertraject voort te zetten, aan te passen of om andere maatregelen te nemen.

Wat is een verbetertraject?

Een verbetertraject, ook wel bekend als een verbeterplan of verbeterprogramma, is een gestructureerd proces dat wordt ingezet wanneer een werknemer niet voldoet aan de verwachtingen met betrekking tot zijn taken en verantwoordelijkheden, zoals bepaald in de arbeidsovereenkomst. Het doel van een verbetertraject is om de prestaties van de werknemer te verbeteren en hem de kans te geven om aan de gestelde eisen te voldoen voordat verdere maatregelen, zoals ontslag, worden overwogen.

Welke ontslaggronden zijn er?

Soorten ontslaggronden zijn disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding, langdurige ziekte, economische redenen, verwijtbaar handelen of nalaten en werkweigering. Lees ook ons artikel over ontslaggronden. Voor meer informatie neem je contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten, zoals Nicole Kienhuis

Wat zijn ontslaggronden?

Ontslaggronden verwijzen naar de redenen die een werkgever wettelijk kan hebben om een werknemer te ontslaan. In Nederland zijn de ontslaggronden vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en het arbeidsrecht. Check ook onze FAQ over welke ontslaggronden er bestaan! Eén van onze arbeidsrecht advocaten kan je er meer over vertellen.

Kan een arbeidsconflict tussen werknemers bestaan?

Een arbeidsconflict kan ook tussen twee werknemers ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er sprake is van onenigheid, spanningen, of misverstanden tussen collega's over werkgerelateerde zaken. Deze conflicten kunnen variëren van kleine meningsverschillen tot meer ernstige kwesties, zoals pesten, discriminatie, of conflicten over taakverdeling. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om dergelijke conflicten aan te pakken en te proberen ze op te lossen om een gezonde werkomgeving te behouden. Wil je als werkgever meer tips over het signaleren en oplossen van arbeidsconflicten? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtadvocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal op!

Wat is een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict ontstaat wanneer er een meningsverschil of een conflict ontstaat tussen een werkgever en een werknemer over zaken die verband houden met de arbeidsrelatie. Dit kan variëren van geschillen over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en werktijden, tot conflicten over werkomstandigheden, arbeidsprestaties, disciplinaire maatregelen, discriminatie of ontslag. Kortom, het is een situatie waarin de belangen of standpunten van de werkgever en werknemer niet met elkaar overeenkomen en tot een conflict leiden.

Verlof of vakantiedagen uitbetalen?

Is het mogelijk om verlof of vakantiedagen uit te (laten) betalen? Een werknemer heeft recht op 4x het aantal werkuren per week aan verlofdagen. Dit is wettelijk vastgelegd. Wettelijke verlofdagen hebben een geldigheidsduur van een halfjaar na afloop van een kalenderjaar. Als de verlofdagen van het voorgaande jaar niet tijdig worden opgenomen dan vervallen deze in zijn geheel. Het is dus verstandig als werkgever om de werknemer hierop te wijzen en de verlofopname te stimuleren, bijvoorbeeld door een vakantie rondom huis te plannen. Het bovenwettelijke verlof, dus de dagen die uitstijgen boven de wettelijke verlofdagen, hebben een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze dagen mogen worden uitbetaald. Bij het uitbetalen van deze verlofdagen moet ook 8% vakantietoeslag worden uitbetaald. Voor een werkgever is het verstandig om het wettelijk verlof en het bovenwettelijk verlof apart te registreren om zodoende optimaal gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid.    

Arbeidsovereenkomst, wat staat erin?

In een arbeidsovereenkomst wordt opgenomen onder welke voorwaarden een werknemer bij een werkgever in dienst treedt. Een goede arbeidsovereenkomst bevat een aantal belangrijke voorwaarden, zoals de datum van indiensttreding, de functie, de hoogte van het salaris en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling. Ook kan een relatiebeding of concurrentiebeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld overeenkomsten. Waar vind ik die?

Op het Internet zijn genoeg voorbeeld overeenkomsten te vinden. Deze sluiten echter vaak niet aan op jouw specifieke situatie. Daarom raden wij dit niet aan. Mocht je toch een overeenkomst van het internet willen halen, win hierover dan eerst even advies in van een advocaat ondernemingsrecht, zoals Elles Maatman. Laat het contract of de overeenkomst in ieder geval controleren door een van onze advocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal, zodat je er verzekerd van bent dat deze specifiek ziet op jouw situatie en jij zo goed mogelijk bent beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden. Met ons MKB Rechtshulp abonnement bieden wij onze klanten trouwens gratis de beschikking over voorbeelden van standaard contracten en overeenkomsten. Zowel op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, maar ook op het gebied van vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail ons of bekijk andere veelgestelde vragen over andere rechtsgebieden!

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Komende wijzigingen in het verlofstelsel

  De afgelopen jaren is het verlofstelsel in Nederland aanzienlijk gegroeid. Vooral als het gaat om verlofregelingen voor de zorg van jonge kinderen. Er zijn maar liefst zeven verschillende opties, wat voor zowel werknemers als werkgevers verwarrend kan zijn. In dit artikel lees je over de komende wijzigingen in het verlofstelsel. Op...

  Lees meer
 • Nieuws

  4 tips voor ondernemers

  In dit artikel lees je 4 tips voor ondernemers die je niet wilt missen! Check ook onze MKB Rechtshulp pagina en ontdek wat wij voor ondernemers kunnen betekenen om problemen en gedoe zoveel mogelijk te voorkomen.  1. Gebruik algemene voorwaarden Een essentiële manier om de interacties met jouw klanten en...

  Lees meer

Wij werken voor: