Algemene voorwaarden van Brusse Masselink B.V.

Algemene voorwaarden van Brusse Masselink B.V.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Brusse Masselink B.V. gevestigd te Almelo, Oldenzaal en Tubbergen.

I. Definities
In deze algemene voorwaarden van Brusse Masselink B.V. wordt verstaan onder:
a. De B.V.: de besloten vennootschap Brusse Masselink B.V. statutair gevestigd te Almelo.
N.B. Een lijst van aandeelhouder(s) wordt op verzoek toegezonden.
b. Cliënt: de contractspartij van de B.V.
c. Het kantoor: de B.V. en zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de onmiddellijke aandeelhouder(s) of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan de B.V. verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief verschotten als in sub. e. bedoeld – die de B.V. voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e. Verschotten: de kosten die de B.V. in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

ll. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met de B.V. worden gesloten tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst, schriftelijk anders is overeengekomen.
b. De cliënt stemt ermee in dat de B.V. de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

III. Declaratie
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders geldt.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. De B.V. is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

IV. Betaling
a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de B.V. of de betreffende daarmee gelieerde Stichting Beheer Derdengelden, gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot op het moment van betaling in de advocatuur terzake het algemeen aanvaarde/voorgeschreven maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
b. Betaling van declaraties van de B.V. dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Het betreft hier de wettelijke rente, zoals vermeld in artikel 6:119 en in geval van een handelsovereenkomst artikel 6:119a en 6:120 B.W.
c. Indien de B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op de invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.

V. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag van € 30.000,=, dan wel indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 30.000,=, exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van € 100.000,=.
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden voorzover het gestelde onder b. geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de B.V. en/of haar leidinggevenden.

Vl. Geschillen
a. Op de rechtsverhouding tussen de B.V. en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de cliënt en de B.V. voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter, meer specifiek de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, worden voorgelegd.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland onder nummer 08156941. Download de Algemene Voorwaarden van Brusse Masselink B.V..

“Laatste update d.d. 20 januari 2022”

Vragen over onze dienstverlening?
Vraag het Anita