Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wat is ondernemingsrecht?

Rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid

Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid wordt door de wet gelijk gesteld aan een natuurlijk persoon. Het heeft rechten en plichten. Een rechtspersoon kan overeenkomsten aangaan, bezittingen en schulden hebben, in staat van faillissement verkeren en aansprakelijk gesteld worden.

Rechtspersonen zonder rechtspersoonlijkheid

Het ondernemingsrecht gaat over een breed scala aan rechtsgebieden waar je als ondernemer in de praktijk dagelijks mee te maken hebt. Ondernemingsrecht maakt onderdeel uit van het privaatrecht en houdt zich bezig met bedrijven met winstoogmerk. In Nederland kennen we verschillende juridische vormen van een onderneming (rechtsvormen). Er bestaan rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid. Voorbeelden zijn:

 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • de naamloze vennootschap
 • de vereniging
 • de stichting
 • de coöperatie
 • de onderlinge waarborgmaatschappij

Er zijn ook rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. 

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn, bijvoorbeeld, de eenmanszaak, vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap. In deze gevallen zijn de bestuurders of vennoten (natuurlijke personen) aansprakelijk voor eventuele schulden. Meer informatie over rechtsvormen vindt je op de website van de Kamer van Koophandel.

Ondernemersrisico's

De vrijheid van het ondernemerschap is fantastisch, maar het brengt ook zorgen met zich mee. Ondernemen betekent risico’s inventariseren en analyseren, anticiperen en inspelen op de markt. Ondernemen betekent ook financieel je hoofd boven water zien te houden én die van je medewerkers.

Voor een onderneming is het van belang dat de algemene voorwaarden, overeenkomsten en contracten, facturatie en opdrachtbevestigingen/offertes op orde zijn, maar ook dat deze perfect aansluiten op jouw bedrijf en diensten. Onze ondernemingsrecht advocaten zijn goede sparringpartners. Zij bekijken samen met jou of jouw bedrijf juridisch nog up to date is of dat er iets veranderd moet worden. Voorkomen is immers beter dan genezen. 

Wat kunnen wij voor je betekenen op het gebied van ondernemingsrecht?

Naast advocaten zijn wij ook ondernemers. Wij kunnen met je sparren over onderwerpen zoals faillissementen, reorganisatie, overnames en fusies. Wij denken graag in een vroeg stadium met je mee, zodat conflicten in een later stadium zoveel mogelijk worden voorkomen.

Mocht er sprake zijn van een geschil, dan helpen wij je met het vinden van een oplossing of staan we je bij in een procedure.

Voor meer informatie over ondernemingsrecht scroll je naar beneden, lees je onze blogartikelen of bekijk je onze FAQ pagina. Uiteraard mag je ons ook altijd bellen!

 “Laatste update: 28 januari 2022”

Advies nodig?
Vraag het Sebastiaan

MKB Rechtshulp

Onze dienstverlening gaat verder dan alleen het opstellen en wijzigen van statuten of controleren van leveringsvoorwaarden en contracten. Zo hebben veel ondernemers al gekozen voor ons juridisch abonnement. Voor een vast bedrag van € 499,=* per jaar ben je namelijk verzekerd van een goede juridische basis onder jouw onderneming. Het abonnement biedt ondernemers daarnaast korting op het uurtarief van onze advocaten en andere voordelen. Meer informatie over het juridisch abonnement vindt je op onze pagina MKB Rechtshulp.

 

(*exclusief reiskosten en kosten van derden.)

Veelgestelde vragen
over Ondernemingsrecht

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die de rechten en plichten regelen van zowel de aanbieder als de afnemer bij het aangaan van een overeenkomst. De algemene voorwaarden bevatten meestal standaardbepalingen die van toepassing zijn op verschillende transacties binnen een specifieke sector of bedrijfsactiviteit. Ze kunnen onder meer betrekking hebben op zaken als betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, garanties, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, geschillenbeslechting en andere juridische aspecten van de overeenkomst. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden aanvaarden partijen de inhoud ervan en worden ze onderdeel van de overeenkomst. Wil je meer weten over algemene voorwaarden, lees dan ook de antwoorden op andere vragen over dit onderwerp of bel met ondernemingsrecht advocaat Elles Maatman 0546-542500.

Wat is het uitdrukkelijk van de hand wijzen van algemene voorwaarden?

Wat onder “uitdrukkelijk van de hand wijzen” van de voorwaarden moet worden verstaan is niet in zijn algemeenheid te zeggen. In ieder geval is niet voldoende een enkele verwijzing naar de eigen algemene voorwaarden. Ook is onvoldoende een afweerclausule in de eigen algemene voorwaarden (luidend dat uitsluitend die voorwaarden van toepassing zijn). Ook een onderaan het briefpapier voorgedrukt regeltje zal gemakkelijk over het hoofd worden gezien en zal dus waarschijnlijk niet kunnen worden beschouwd als “uitdrukkelijk van de hand wijzen”. De voorwaarden van de eerste verwijzer zullen op zo’nmanier van de hand moeten worden gewezen dat dit hem niet kan ontgaan. Pas dan zal, naarmoet worden aangenomen, zijn voldaan aan de eis van “uitdrukkelijk van de hand wijzen”. Wil je zelf algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijzen en jouw algemene voorwaarden van toepassing verklaren op de overeenkomst? Bel dan met één van onze ondernemingsrecht advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal via 0546-542500. Check ook de antwoorden op andere veelgestelde vragen over algemene voorwaarden of bezoek onze pagina over algemene voorwaarden. Klanten met een MKB Rechtshulp abonnement kunnen hiervoor onder het abonnement terecht bij Yvonne Rustenberg-Bergman.

Vernietigbaarheid algemene voorwaarden

Om te voorkomen dat de afnemer zich op vernietigbaarheid van de algemene voorwaardenkan beroepen wegens het niet voldoen aan de informatieplicht moeten de algemenevoorwaarden vóórdat de overeenkomst wordt gesloten aan de afnemer terhand worden gesteld (bij voorkeur schriftelijk of per e-mail). Dit kan door de algemene voorwaarden alsbijlage te hechten aan de offerte/de overeenkomst (terwijl ze in de offerte/de overeenkomstvan toepassing worden verklaard onder verwijzing naar de bijlage waarin ze zijn opgenomen).Ook kun je denken aan het vóór het sluiten van de overeenkomst toezenden van dealgemene voorwaarden aan de afnemer onder de vermelding dat die voorwaarden op deovereenkomst van toepassing zijn; toezending per e-mail verdient de voorkeur. De e-mail enhet verzendbewijs moeten uiteraard zorgvuldig worden bewaard. Meer weten over algemene voorwaarden? Neem dan contact op met één van onze ondernemingsrecht advocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal, zoals Elles Maatman. Zij kan je helpen met al jouw vragen op het gebied van ondernemingsrecht en meer specifiek over het hanteren van algemene voorwaarden.

Informatieplicht algemene voorwaarden

Naast het op de overeenkomst van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden geldt(uitzonderingen daargelaten) een op de gebruiker rustende informatieplicht. Deze informatieplicht brengt met zich mee dat de gebruiker aan de afnemer een redelijke mogelijkheid moet bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De hoofdregel van de informatieplicht is dat de gebruiker de algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer ter hand moet stellen (in de praktijk betekent dit: toesturen per post, per e-mail of overhandigen). Meer weten over het correct toepassen van algemene voorwaarden of heb je andere vragen over het ondernemingsrecht? Neem dan contact op met één van onze advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal. Klanten met een MKB Rechtshulp abonnement kunnen deze en andere vragen stellen onder het abonnement aan Yvonne Rustenberg-Bergman. Lees ook deze pagina over algemene voorwaarden!

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren

De Gebruiker van algemene voorwaarden, zal deze telkens vóór of uiterlijk bij het sluiten vaneen overeenkomst jegens zijn contractspartij (hierna: de afnemer) toepasselijk moetenverklaren. Bij de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden kan dit bijvoorbeeld door hetopnemen van een zin in de offerte/overeenkomst die luidt: “Van toepassing zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, waarvan een exemplaar is bijgesloten.” Het is eenvoudig om bij verzending per email een pdf bij te sluiten met de voorwaarden. Meer weten over het correct toepassen van algemene voorwaarden of heb je andere vragen over het ondernemingsrecht? Neem dan contact op met één van onze advocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal. Klanten met een MKB Rechtshulp abonnement kunnen deze en andere vragen stellen onder het abonnement aan Yvonne Rustenberg-Bergman. Lees ook deze pagina over algemene voorwaarden!

Contract ontbinden. Hoe doe ik dat?

Een contract ontbinden mag niet zomaar. Een overeenkomst brengt verplichtingen over en weer met zich mee. Wanneer je van een overeenkomst of contract af wilt, is het van belang om te weten om welk soort overeenkomst of contract het gaat. Ook is het van belang wat er in de overeenkomst is opgenomen over een contract ontbinden, het opzeggen van een contract of vernietiging daarvan. Voor een aantal bijzondere overeenkomsten zijn er wettelijke bepalingen opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een koopovereenkomst, huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Bij duurovereenkomsten, behoudens bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst, zijn er geen specifieke regelingen in de wet opgenomen. Ongenoemde duurovereenkomsten, zoals een distributieovereenkomst, zijn in beginsel opzegbaar, tenzij partijen anders hebben afgesproken. Daarnaast kan een overeenkomst worden ontbonden wanneer een van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De tekortkoming moet dan wel in verhouding staan tot de ontbinding. Ontbinding kan ook via de rechter. Een contract vernietigen kan wanneer sprake is van bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden.

Voorbeeld overeenkomsten. Waar vind ik die?

Op het Internet zijn genoeg voorbeeld overeenkomsten te vinden. Deze sluiten echter vaak niet aan op jouw specifieke situatie. Daarom raden wij dit niet aan. Mocht je toch een overeenkomst van het internet willen halen, win hierover dan eerst even advies in van een advocaat ondernemingsrecht, zoals Elles Maatman. Laat het contract of de overeenkomst in ieder geval controleren door een van onze advocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal, zodat je er verzekerd van bent dat deze specifiek ziet op jouw situatie en jij zo goed mogelijk bent beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden. Met ons MKB Rechtshulp abonnement bieden wij onze klanten trouwens gratis de beschikking over voorbeelden van standaard contracten en overeenkomsten. Zowel op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, maar ook op het gebied van vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht.

Onderneming in financieel zwaar weer. Wat nu?

Ons advies is om bij financieel zwaar weer meteen in actie te komen. Hoe eerder je advocaat ondernemingsrecht inschakelt, hoe beter. Hij of zij kan je dan helpen overzicht te krijgen en je adviseren welke stappen je het beste kunt nemen om erger (bijvoorbeeld een faillissement) te voorkomen. Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Hiermee is een nieuwe regeling in de Faillissementswet opgenomen, waarmee het voor ondernemingen mogelijk is geworden om schulden te saneren en op die wijze een faillissement te voorkomen. Op die manier kunnen ondernemingen die het, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen, moeilijk hebben gekregen, maar wel levensvatbaar zijn, toch behoed worden voor verdere problemen. De sanering vindt dan plaats door het aanbieden van een onderhands akkoord aan de schuldeisers. Het WHOA-traject bestaat in principe uit vier stappen. Meer informatie over de WHOA vindt je op onze pagina over faillissementsrecht.

Algemene voorwaarden hanteren, moet dat?

Wij raden je aan om altijd algemene voorwaarden te hanteren. Het belang van juridisch correct opgestelde en op juiste wijze toegepaste algemene voorwaarden wordt namelijk nog altijd onderschat. In onze praktijk komen wij regelmatig bedrijven tegen die algemene voorwaarden hebben geknipt en geplakt van een andere website of bedrijven die in het geheel geen algemene voorwaarden hanteren of deze niet op juiste wijze hebben toegepast. Je bent daarmee kwetsbaar voor aansprakelijkheden en intellectuele eigendommen zijn in dat geval niet of niet voldoende beschermd. Lees meer over dit onderwerp op onze pagina over algemene voorwaarden.

Voorbeeld ingebrekestelling, waar vind ik die?

Onze klanten met een MKB Rechtshulp abonnement bieden wij gratis de beschikking over tal van voorbeelden van standaard contracten en overeenkomsten. Op zowel het gebied van arbeidsrecht, bouwrecht en huurrecht, als op het gebied van ondernemingsrecht. Je kunt ook een voorbeeld ingebrekestelling via het internet downloaden. Wij raden je dan wel aan om vooraf advies in te winnen van een ondernemingsrecht advocaat, zoals Elles Maatman, en standaard contracten altijd te laten controleren door Elles of één van onze andere advocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal. Alleen dan ben je er verzekerd van dat deze specifiek ziet op jouw situatie en ben je zo goed mogelijk beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden.

Wat is een rechtspersoon?

De wet stelt een rechtspersoon gelijk aan een natuurlijk persoon. Deze heeft namelijk ook rechten en plichten. Zo kan een rechtspersoon overeenkomsten aangaan, bezittingen en schulden hebben, in staat van faillissement verkeren en aansprakelijk gesteld worden. Voorbeelden van rechtspersonen zijn: besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Deze rechtspersonen noemen ze privaatrechtelijke rechtspersonen. Ook bestaan er publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de staat, provincies, waterschappen en gemeenten. Niet alle rechtspersonen zijn overigens geschikt om mee te ondernemen. Rechtspersonen moet opgericht worden met tussenkomst van een notaris. Een notaris stelt de statuten op, legt deze vast en zorgt er daarnaast voor dat de rechtspersoon wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Rechtspersonen houden op te bestaan door ontbinding, bijvoorbeeld door een ontbindingsbesluit of faillissement. Wanneer een rechtspersoon wettelijke verplichtingen niet nakomt, kan de Kamer van Koophandel overgaan tot ontbinding.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail ons of bekijk andere veelgestelde vragen over andere rechtsgebieden!

Het laatste nieuws

 • Nieuws

  Komende wijzigingen in het verlofstelsel

  De afgelopen jaren is het verlofstelsel in Nederland aanzienlijk gegroeid. Vooral als het gaat om verlofregelingen voor de zorg van jonge kinderen. Er zijn maar liefst zeven verschillende opties, wat voor zowel werknemers als werkgevers verwarrend kan zijn. In dit artikel lees je over de komende wijzigingen in het verlofstelsel. Op...

  Lees meer
 • Nieuws

  4 tips voor ondernemers

  In dit artikel lees je 4 tips voor ondernemers die je niet wilt missen! Check ook onze MKB Rechtshulp pagina en ontdek wat wij voor ondernemers kunnen betekenen om problemen en gedoe zoveel mogelijk te voorkomen.  1. Gebruik algemene voorwaarden Een essentiële manier om de interacties met jouw klanten en...

  Lees meer

Wij werken voor: