Alles over alimentatie

Alles over alimentatie

Bij een scheiding komen er veel financiële en juridische zaken om de hoek kijken, waaronder alimentatie. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Hieronder lees je meer over deze verschillende soorten alimentatie. 

Check ook onze veelgestelde vragen pagina voor meer vragen en antwoorden over alimentatie!

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een financiële bijdrage die de ene ex-partner aan de andere betaalt na de scheiding. Dit is bedoeld om de financieel zwakkere partner te ondersteunen zodat deze na de scheiding in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. De hoogte en duur van de partneralimentatie worden vastgesteld aan de hand van verschillende factoren zoals het inkomen van beide partners, de duur van het huwelijk, en de behoefte van de ontvangende partij.

Wat is de maximale duur van partneralimentatie?

In Nederland geldt sinds 2020 een maximale duur van vijf jaar voor partneralimentatie, tenzij er sprake is van uitzonderingen zoals langdurige huwelijken of wanneer er jonge kinderen zijn. Bij huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt, kan de alimentatie tot die AOW-leeftijd doorlopen.

Is partneralimentatie verplicht?

Partneralimentatie geldt wanneer een van de partners na de scheiding niet voldoende inkomsten heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien. De verplichting tot partneralimentatie ontstaat vaak bij lange huwelijken of wanneer een van de partners gedurende het huwelijk niet of minder heeft gewerkt, bijvoorbeeld vanwege de zorg voor de kinderen. Als partijen er samen niet uitkomen, dan bepaalt de rechter of partneralimentatie van toepassing is en zo ja, hoe hoog het bedrag zal zijn.

Kun je partneralimentatie wijzigen?

Partneralimentatie kan worden gewijzigd als er sprake is van een wijziging in omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de ontvangende of betalende partner opnieuw trouwt, samen gaat wonen, of als er een significante verandering in het inkomen van een van beide partijen optreedt. Voor een wijziging is vaak toestemming van de rechter nodig.

Tot wanneer geldt partneralimentatie?

Partneralimentatie geldt meestal voor een bepaalde periode, afhankelijk van de duur van het huwelijk en de financiële situatie van beide partijen. Volgens de wet bedraagt de maximale duur van partneralimentatie 5 jaar, maar hierop zijn uitzonderingen. 

Partneralimentatie stopt automatisch als de afgesproken termijn is verstreken, de ontvangende partner opnieuw trouwt, gaat samenwonen met een nieuwe partner, of als een van beide partijen overlijdt. In sommige gevallen kan de rechter beslissen om de alimentatie eerder te stoppen.

Wat zijn Tremanormen?

De Tremanormen volgen een aantal stappen om tot een alimentatiebedrag te komen.

Eerst wordt het bruto-inkomen van beide partners vastgesteld, inclusief eventuele extra inkomsten zoals bonussen, vakantiegeld en andere toelagen. Vervolgens wordt gekeken naar de kosten van de kinderen, gebaseerd op standaardtabellen die rekening houden met het aantal kinderen en hun leeftijden.

Dan wordt de draagkracht van beide ouders berekend. Dit houdt in dat hun netto besteedbare inkomen wordt vastgesteld na aftrek van noodzakelijke kosten zoals belastingen, sociale premies en redelijke kosten van levensonderhoud.

De kosten van de kinderen worden verdeeld over beide ouders naar verhouding van hun draagkracht. 

Voor partneralimentatie wordt de behoefte van de alimentatieontvanger vastgesteld. Dit is gebaseerd op de levensstandaard tijdens het huwelijk en het netto besteedbare inkomen. 

Vervolgens wordt bekeken hoeveel de alimentatiebetaler kan bijdragen aan het levensonderhoud van de ontvanger zonder zelf in financiële problemen te komen.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage die een ouder betaalt voor de verzorging en opvoeding van de kinderen na een scheiding. Deze bijdrage is bedoeld om te voorzien in de kosten van levensonderhoud, zoals voeding, kleding, en scholing van de kinderen. Beide ouders blijven financieel verantwoordelijk voor hun kinderen, ook na een scheiding.

Is kinderalimentatie verplicht?

Kinderalimentatie is verplicht wanneer ouders gaan scheiden en er kinderen jonger dan 21 jaar zijn. De ouder die niet de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft, betaalt kinderalimentatie aan de andere ouder. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend op basis van het inkomen van beide ouders en de behoeften van de kinderen.

Kun je kinderalimentatie wijzigen?

Kinderalimentatie kan worden gewijzigd als de omstandigheden van een of beide ouders of de kinderen veranderen. Dit kan zijn door verlies van inkomen, een nieuwe baan, of gewijzigde zorgbehoeften van de kinderen. Net als bij partneralimentatie is voor een wijziging van de kinderalimentatie vaak een rechterlijke uitspraak nodig.

Hoe wordt de hoogte van alimentatie berekend?

De hoogte van de alimentatie wordt berekend aan de hand van de Tremanormen. Dit zijn richtlijnen die rekening houden met het inkomen van beide ouders, de behoefte van de kinderen, en de draagkracht van de betalende ouder. Een advocaat kan helpen bij het berekenen van een eerlijke alimentatiebijdrage.

Tot wanneer geldt kinderalimentatie?

Kinderalimentatie geldt tot het kind 21 jaar wordt. Tot de leeftijd van 18 jaar is de ouder verplicht om alimentatie te betalen. Van 18 tot 21 jaar kan de alimentatieverplichting blijven bestaan als het kind studeert of geen zelfstandig inkomen heeft.

Geldt alimentatie ook voor stiefkinderen?

Voor stiefkinderen is kinderalimentatie niet automatisch verplicht. De biologische ouders blijven in principe verantwoordelijk voor de alimentatie. Als een stiefouder echter officieel het kind adopteert, kan hij of zij ook verantwoordelijk worden voor kinderalimentatie.

Geldt alimentatie ook voor adoptiekinderen?

Bij adoptie worden de adoptieouders volledig verantwoordelijk voor het kind, inclusief de financiële zorg. Dit betekent dat adoptieouders, net als biologische ouders, verplicht kunnen worden om kinderalimentatie te betalen als zij scheiden.

Wat is het LBIO?

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is een overheidsinstantie die helpt bij het innen van alimentatie. Als een ex-partner weigert alimentatie te betalen, kan het LBIO ingeschakeld worden om de alimentatie alsnog te innen. Het LBIO kan onder andere loonbeslag leggen of de alimentatie via de werkgever innen.

Meer weten over alimentatie?

Het is belangrijk om goede afspraken te maken en deze juridisch vast te leggen. Een familierechtadvocaat kan je helpen bij het berekenen van een eerlijke alimentatie en het opstellen van de benodigde documenten, zodat jullie beiden duidelijkheid en zekerheid hebben voor de toekomst.

Juridisch secretaresse Kim verbindt je graag door met een familierecht advocaat!