Alles over scheiden

Alles over scheiden

partner wil scheiden

Welkom! Op deze pagina lees je alles over scheiden. Ook voor ondernemers. Een scheiding, ofwel een echtscheiding, valt onder het Personen- en Familierecht. Wil je zelf een scheiding aanvragen, wil jouw partner scheiden of hebben jullie samen besloten om te gaan scheiden? Lees dan vooral verder. 

Een echtscheiding brengt veel vragen en onzekerheden voor alle betrokken partijen met zich mee. Onze ervaren echtscheidingsadvocaten staan klaar om jou of jullie bij elke stap te begeleiden. We geven op deze pagina informatie over wat er zoal bij een scheiding komt kijken, ook wanneer er kinderen in het spel zijn. Ouders vinden hier informatie over onder meer het ouderschapsplan,  kinderalimentatie en co-ouderschap. We vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over alles wat er bij een scheiding komt kijken. 

Check ook onze veelgestelde vragen pagina voor vragen en antwoorden over scheiden. 

Scheiden zonder kinderen

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. De emotionele impact van een scheiding mag niet onderschat worden. Het verlies van een partner kan gevoelens van verdriet, boosheid en eenzaamheid oproepen. Een scheiding brengt veel juridische, financiële en emotionele uitdagingen met zich mee. 

Een belangrijk aspect is de verdeling van bezittingen en schulden. Dit omvat alles van de gezamenlijke woning en inboedel tot spaargelden en leningen. Of je nu in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden, onze familierecht advocaten helpen je graag een eerlijke en duidelijke verdeling te realiseren.

Verdelen van bezittingen en schulden bij scheiding

Bij een echtscheiding is de verdeling van bezittingen en schulden een belangrijk onderwerp. In Nederland zijn er twee hoofdregimes: gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden.

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen worden alle bezittingen en schulden gelijk verdeeld, ongeacht wie ze oorspronkelijk heeft ingebracht. Denk daarbij aan de gezamenlijke woning, spaargeld, schulden, en andere eigendommen. Elk van beide partners heeft recht op de helft van het totale vermogen.

Bij huwelijkse voorwaarden worden de bezittingen en schulden verdeeld volgens de vooraf gemaakte afspraken in het huwelijkscontract. Dit betekent dat bepaalde bezittingen en schulden buiten de verdeling vallen of op een specifieke manier worden verdeeld.

In beide gevallen is het belangrijk om een inventarisatie te maken van alle bezittingen en schulden. Dit kan vaak complex zijn, vooral bij gezamenlijke eigendommen of gemeenschappelijke schulden. 

Scheiden en een eigen bedrijf

Scheiden en een eigen bedrijf runnen kan complex zijn, omdat een eigen bedrijf vaak een belangrijk financieel (en emotioneel) bezit is. Bij een scheiding wordt de waarde van het bedrijf vastgesteld om te bepalen hoe het in de verdeling van de gezamenlijke bezittingen past. Dit kan een onafhankelijke taxateur doen. De wijze waarop het bedrijf wordt verdeeld, hangt af van de huwelijksvoorwaarden en de afspraken tussen de partners.

Mogelijke scenario’s zijn dat één partner de ander uitkoopt, het bedrijf wordt verkocht en de opbrengst wordt verdeeld, of dat beide partners betrokken blijven bij het bedrijf. Je doet er goed aan om de zakelijke continuïteit en het belang van werknemers en klanten in het oog te houden. Het is verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen voor het beschermen van de belangen van beide partijen en het vinden van een eerlijke en werkbare oplossing.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een financiële ondersteuning die één ex-partner aan de ander betaalt na een scheiding, bedoeld om de financiële kloof te overbruggen. Dit komt vaak voor wanneer één van de partners tijdens het huwelijk financieel afhankelijk was van de ander. De hoogte en duur van de partneralimentatie worden bepaald op basis van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Emoties bij scheiden

De emotionele kant van scheiden is vaak een van de zwaarste aspecten van het proces. Scheiden betekent het einde van een relatie waarin veel tijd, liefde en energie is geïnvesteerd. Dit kan leiden tot gevoelens van verdriet, boosheid, schuld, en angst voor de toekomst. Beide partners kunnen verschillende emoties ervaren en zich op verschillende tijdstippen door het verwerkingsproces bewegen.

Het is belangrijk om deze emoties te erkennen en ruimte te geven. Praten met vrienden en familie kan ook steun bieden. Het opbouwen van een nieuw dagelijks ritme en het ontdekken van nieuwe interesses of hobby’s kan helpen bij het hervinden van een gevoel van stabiliteit en vreugde.

Wij begrijpen dat de emotionele impact van een scheiding groot is. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je met vertrouwen aan deze nieuwe fase in je leven kunt beginnen.

Het proces van scheiden

Het juridische proces van scheiden is afhankelijk van het feit of het een eenzijdig of gezamenlijk verzoek tot echtscheiding betreft.

Eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Het juridische proces van scheiden is afhankelijk van het feit of het een eenzijdig of gezamenlijk verzoek tot echtscheiding betreft.

Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding dient één partner het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank, zonder instemming van de andere partner. Bijvoorbeeld wanneer er geen overeenstemming is tussen de partners over de scheiding of wanneer één partner weigert mee te werken aan de echtscheiding. In geval van een eenzijdig verzoek kan de andere partner verweer tegen het verzoek voeren. Dit kan het echtscheidingsproces verlengen en complexer maken.

 

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding zijn beide partners het eens over de voorwaarden, zoals de verdeling van bezittingen en eventuele alimentatie. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Het echtscheidingsconvenant wordt samen met het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de Rechtbank.  De rechter beoordeelt de gemaakte afspraken en geeft vervolgens een zogeheten beschikking af. Met deze beschikking kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daarna ben je officieel gescheiden.

Een gezamenlijk verzoek kan doorgaans sneller worden afgehandeld, omdat er geen conflicten zijn die moeten worden opgelost door de rechtbank. 

 

Woning en hypotheek bij scheiden

Als je gaat scheiden en er sprake is van een gezamenlijke koopwoning, dan zal er over de verdeling van de woning en de hypotheek moeten worden nagedacht. De opties zijn samen blijven wonen na de scheiding, verkoop van de woning of uitkoop van een partner. 

Samenwonen na de scheiding

Een reden waarom mensen na hun huwelijk blijven samenwonen kan zijn vanwege financiële overwegingen. Het kan zijn dat beide partners financieel afhankelijk zijn van het gezamenlijke inkomen en dat het niet haalbaar is om afzonderlijk te gaan wonen zonder aanzienlijke financiële consequenties. Door samen te blijven wonen, kunnen ze de kosten delen en financiële stabiliteit behouden. In ieder geval totdat ze een betere oplossing hebben gevonden of hun financiële situatie verbetert. Dit kan vooral het geval zijn als het vastgoed waarin ze wonen een aanzienlijk deel van hun vermogen vertegenwoordigt en het verkopen ervan niet gunstig is op korte termijn. Als je samen blijft wonen, leg dan de financiële verplichtingen over en weer goed vast. 

Verkopen woning bij scheiding

Na het besluit om de woning te verkopen, wordt de waarde ervan bepaald door een taxatie. Meestal wordt er een makelaar ingeschakeld om de woning op de markt te brengen en potentiële kopers te vinden. Na de verkoop wordt de opbrengst verdeeld tussen de partners, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele hypotheekschulden en andere kosten. 

Uitkopen partner bij scheiding

Het uitkopen van een partner bij echtscheiding is een optie wanneer een van de partners de gezamenlijke woning wil behouden na de scheiding. Dit proces houdt in dat één partner de andere uitkoopt, zodat hij of zij de enige eigenaar van de woning wordt.

Om de uitkoop te realiseren, moet de waarde van de woning worden bepaald. Dit kan worden gedaan door middel van een taxatie of door onderhandelingen tussen beide partijen. Vervolgens moet de uitkoper een bedrag betalen aan de andere partner dat overeenkomt met diens aandeel in de woning. Dit bedrag kan worden bepaald op basis van de helft van de huidige marktwaarde van de woning, na aftrek van eventuele schulden die nog op de woning rusten.

Het uitkopen van een partner kan financieel complex zijn en vereist vaak het verkrijgen van een nieuwe hypotheek of het herfinancieren van de bestaande hypotheek. Het is belangrijk om alle juridische en financiële aspecten zorgvuldig te overwegen en te laten vastleggen in een juridisch bindende overeenkomst. Eén van onze familierecht advocaten adviseert je graag over de beste aanpak voor jouw situatie.

Scheiden met kinderen

Het scheiden met kinderen brengt extra zorgen en verantwoordelijkheden met zich mee. De emotionele impact van een scheiding op kinderen kan groot zijn. Kinderen ervaren een breed scala aan emoties als gevolg van een scheiding. Bijvoorbeeld verdriet, angst, boosheid, en verwarring. Onderzoeken tonen aan dat de impact afhankelijk is van leeftijd, de mate van ouderlijk conflict, en de stabiliteit van de nieuwe woonsituatie. Desondanks tonen veel kinderen veerkracht, vooral wanneer ze steun krijgen van beide ouders en een stabiele omgeving hebben. 

Het is belangrijk om deze emoties te erkennen en hen een liefdevolle, ondersteunende omgeving te bieden. Het is eveneens belangrijk om kinderen op een gepaste manier te betrekken en eventueel professionele hulp in te schakelen. 

Verplicht ouderschapsplan bij scheiding

Een ouderschapsplan is verplicht voor scheidende ouders met minderjarige kinderen en bevat afspraken over zorg, opvoeding, en financiën om het welzijn van de kinderen te waarborgen. Beide ouders moeten het plan ondertekenen en bij de rechtbank indienen bij het verzoek tot echtscheiding. Als ouders er samen niet uitkomen, kan een ervaren advocaat Personen- en Familierecht je helpen bij het opstellen van een werkbare regeling. Wij helpen je graag bij het opstellen van een ouderschapsplan dat voldoet aan alle wettelijke eisen en in het belang van de kinderen is.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een regeling waarbij beide gescheiden ouders gezamenlijk de zorg en opvoeding van hun kinderen delen, meestal op basis van een gelijkverdeelde tijd. Dit betekent dat de kinderen afwisselend bij beide ouders wonen, bijvoorbeeld de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder. Co-ouderschap vereist goede communicatie en samenwerking tussen de ouders om consistente opvoeding en ondersteuning te bieden. Het biedt de kinderen de kans om een sterke band met beide ouders te behouden.

Kinderalimentatie

Bij een scheiding komt kinderalimentatie vaak aan bod. Dit is de financiële bijdrage die de niet-verzorgende ouder betaalt voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van het inkomen van beide ouders en de behoeften van het kind. Het is belangrijk om te weten dat kinderalimentatie verplicht is totdat het kind 21 jaar is. Daarnaast kan het bedrag aangepast worden als de financiële situatie van een van de ouders verandert. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de alimentatieregeling eerlijk en haalbaar is voor beide partijen.

Ouderlijk gezag bij scheiding

Bij een scheiding behouden beide ouders in principe het ouderlijk gezag over hun kinderen, tenzij de rechter anders beslist. Dit betekent dat beide ouders het recht en de verantwoordelijkheid hebben om beslissingen te nemen over de opvoeding, het onderwijs, de gezondheidszorg en andere belangrijke aspecten van het leven van hun kinderen. Het ouderlijk gezag kan gezamenlijk zijn, waarbij beide ouders samen beslissingen nemen, of eenoudergezag, waarbij één ouder de voogdij heeft. 

Bij gezamenlijk gezag moeten ouders samenwerken en elkaar informeren over belangrijke kwesties met betrekking tot de kinderen, zoals medische behandelingen, schoolkeuzes en veranderingen in de woonsituatie. In gevallen waarin er conflicten zijn of wanneer een ouder niet in staat is om het ouderlijk gezag uit te oefenen, kan de rechter besluiten om het ouderlijk gezag aan één ouder toe te wijzen. Het is belangrijk om jouw rechten en plichten met betrekking tot het ouderlijk gezag te begrijpen en om eventuele geschillen op een respectvolle manier op te lossen, met het welzijn van de kinderen als jullie prioriteit.

Verhuizen na de scheiding

Na een scheiding kan een van de ouders willen verhuizen. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de omgangsregeling en de dagelijkse routine van het kind. Wettelijk gezien moet de andere ouder toestemming geven voor een verhuizing die van invloed is op de zorgregeling. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de kwestie aan de rechter worden voorgelegd. Stel daarom de belangen van het kind voorop en kom in samen in overleg tot een werkbare oplossing.

School en scheiding

Een scheiding heeft vaak invloed op de schoolprestaties en het gedrag van kinderen. Het is daarom belangrijk om de school tijdig op de hoogte te stellen van de situatie. Leerkrachten en schoolmaatschappelijk werkers kunnen extra ondersteuning bieden en rekening houden met eventuele veranderingen in het gedrag of de prestaties van het kind. Een goede samenwerking tussen ouders en school kan bijdragen aan een stabiele schoolomgeving voor het kind.

Toekomst na een scheiding

Na een scheiding kan de toekomst vol uitdagingen en mogelijkheden zijn. Het is een periode van heroriëntatie en het opnieuw uitstippelen van je levenspad. Terwijl je de emotionele en praktische gevolgen van de scheiding verwerkt, is het belangrijk om vooruit te kijken en te streven naar een nieuw begin. Dit kan betekenen dat je jezelf op persoonlijk vlak opnieuw uitvindt, nieuwe hobby’s ontdekt, of jezelf professioneel ontwikkelt. Stel jezelf realistische doelen en creëer een stabiele en gelukkige toekomst voor jezelf en voor de kinderen.

Meer informatie over scheiden?

Ben je verwikkeld in een echtscheiding en heb je hulp nodig bij het regelen van zaken rondom je woning, bezittingen, en financiën? Onze ervaren familierechtadvocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal staan voor je klaar. We begrijpen dat dit een moeilijke periode is en we zijn hier om je te helpen de beste oplossingen te vinden voor jouw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor deskundig advies en begeleiding bij elke stap van het scheidingstraject. 

Wil je weten wat de kosten van een familierecht advocaat zijn? Bezoek dan onze tarievenpagina of neem direct telefonisch contact met ons op. Wij werken niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging. Als je daarvoor in aanmerking denkt te komen, dan kun je contact opnemen met het dichtstbijzijnde Juridisch Loket.

Juridisch secretaresse Ilona verbindt je graag door met een familierecht advocaat!