Alles over ontslag

Alles over ontslag

Welkom! Op deze pagina lees je alles over ontslag. We hebben de belangrijkste punten voor je op een rij gezet en onderverdeeld in twee categorieën; voor werkgevers en voor werknemers. 

Voor jou als werkgever hebben we informatie over wet- en regelgeving opgenomen, leer je hoe je een ontslagdossier kunt opstellen, lees je wat redelijke gronden zijn voor ontslag en vertellen we je meer over de transitievergoeding en ontslag op staande voet. We helpen je met deze informatie zodat je ontslagzaken juridisch correct af kunt handelen en eventuele geschillen te voorkomen.  

Voor jou als werknemer hebben we informatie over jouw rechten bij ontslag, de berekening van de transitievergoeding, de ontslagprocedure en opzegtermijnen, het maken van bezwaar tegen ontslag, en het proces van het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV. We vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over alles wat er bij ontslag komt kijken. 

Check ook onze veelgestelde vragen pagina voor vragen en antwoorden over ontslag of neem direct contact op met een arbeidsrecht advocaat. 

Voor werkgevers

Als werkgever kun je te maken krijgen met lastige situaties waarin ontslag een overweging wordt. Misschien loopt je bedrijf niet goed en moet je kosten besparen, of wellicht functioneert een werknemer niet naar behoren ondanks herhaalde inspanningen om verbetering te zien. Deze momenten brengen vaak veel vragen en zorgen met zich mee.

Hoe zorg je ervoor dat je de juiste procedure volgt om juridische problemen te voorkomen? Welke documentatie is noodzakelijk om je beslissing te onderbouwen? Wat zijn de kosten en verplichtingen, zoals de transitievergoeding, die bij een ontslag komen kijken? En wat als het gaat om ontslag op staande voet – wat zijn dan de directe stappen die je moet nemen?

Ons doel is om je te ondersteunen bij elke stap van het ontslagproces, zodat je met vertrouwen de juiste beslissingen kunt nemen en je bedrijf juridisch beschermd blijft. Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies en begeleiding bij jouw specifieke situatie. Wij helpen je graag met deskundige en praktische oplossingen.

Wet- en regelgeving omtrent ontslag

De wet- en regelgeving rondom ontslag is complex en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Als werkgever moet je op de hoogte zijn van de wettelijke vereisten bij het ontslaan van een werknemer. Het gaat hier met name om het volgen van de juiste procedures, het respecteren van opzegtermijnen en het verstrekken van een transitievergoeding. 

Om er zeker van te zijn dat de ontslagprocedure wettelijk correct verloopt en je geen onnodige risico’s loopt op juridische geschillen, kun je overwegen een MKB Rechtshulp abonnement af te sluiten. Bedrijfsjuriste Yvonne Rustenberg is een expert op het gebied van ontslag voor werkgevers.  

Opstellen van een ontslagdossier

Een goed gedocumenteerd ontslagdossier is belangrijk om een soepele ontslagprocedure te bewerkstelligen. Een ontslagdossier biedt het bewijs van de redenen voor ontslag en toont aan dat je als werkgever zorgvuldig en rechtvaardig hebt gehandeld. Dit dossier komt van pas bij ontslag wegens disfunctioneren, langdurige ziekte, of andere complexe situaties waarbij je als werkgever moet aantonen dat je alle wettelijke procedures hebt gevolgd. Hieronder vind je een aantal praktische tips en adviezen om een ontslagdossier op te stellen.

Wat moet er allemaal in een ontslagdossier staan? 

Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Let erop dat deze allemaal ondertekend zijn door jou als werkgever maar ook door de werknemer. 

Kopieen van waarschuwingsbrieven die aan de werknemer zijn gegeven, waarin uitleg werd gegeven van het probleemgedrag en de gevolgen bij herhaling. Alle overige brieven en e-mails waarin je de werknemer hebt aangesproken op zijn gedrag of prestaties. 

Ook afgesproken verbeterplannen, inclusief doelen, tijdlijnen en ondersteuning kun je opnemen in het ontslagdossier. Evenals ziekteverzuim dagen van de werknemer, medische verklaringen en gespreksverslagen van de bedrijfsarts. 

Verzamel eventuele getuigenverklaringen van collega’s of leidinggevenden over het gedrag of de prestaties van de werknemer en bewaar rapportages van incidenten. 

Het opstellen van een ontslagdossier kan complex zijn en vereist zorgvuldigheid. Onze arbeidsrechtadvocaten of  bedrijfsjuriste kunnen je helpen ervoor te zorgen dat je dossier standhoudt in een juridische procedure.

Redelijke gronden van ontslag

Er zijn verschillende redelijke gronden waarop een werkgever een werknemer kan ontslaan, zoals disfunctioneren, bedrijfseconomische redenen, of een verstoorde arbeidsrelatie. Elke grond heeft specifieke vereisten en voorwaarden. Bijvoorbeeld, bij disfunctioneren moet er sprake zijn van voldoende verbetertrajecten. Het is belangrijk om elke grond zorgvuldig te evalueren en vast te leggen om onnodige discussies of gedoe achteraf te voorkomen.

Transitievergoeding bij ontslag

Als werkgever kun je te maken krijgen met de verplichting om een transitievergoeding te betalen bij het ontslaan van een werknemer. Deze vergoeding wordt ook ontslagvergoeding genoemd en is bedoeld als financiële compensatie voor het ontslag en om de werknemer te helpen bij de overgang naar een nieuwe baan. 

Je bent verplicht een transitievergoeding te betalen als je een werknemer ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is geweest. Dit geldt ongeacht de reden van het ontslag, of het nu gaat om bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, of een verstoorde arbeidsrelatie. Zelfs bij het niet verlengen van een tijdelijk contract dat minimaal twee jaar heeft geduurd, ben je verplicht een transitievergoeding te betalen.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel die je als werkgever kunt nemen wanneer een werknemer zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag. Deze vorm van ontslag betekent dat het dienstverband per direct eindigt zonder opzegtermijn. Vanwege de verstrekkende gevolgen voor de werknemer is het belangrijk dat je deze procedure nauwkeurig volgt en goed onderbouwt.

Ontslag op staande voet is alleen toegestaan bij een dringende reden. Dit kunnen ernstige vormen van wangedrag zijn, zoals:

  • Diefstal of verduistering
  • Bedrog of fraude
  • Geweld of bedreiging op de werkvloer
  • Hardnekkige weigering om werk uit te voeren
  • Ernstige misdragingen buiten werktijd die de arbeidsrelatie onhoudbaar maken
Ontslag op staande voet brengt risico’s met zich mee. Als de werknemer het ontslag aanvecht, kan een rechter beoordelen of de dringende reden voldoende en de procedure correct was. Bij een ongeldig verklaard ontslag kun je als werkgever verplicht worden om een schadevergoeding te betalen of de werknemer weer in dienst te nemen. Door zorgvuldig te handelen minimaliseer je eventuele risico’s voor jou als werkgever. Neem gerust contact op met bedrijfsjuriste Yvonne Rustenberg

Voor werknemers

Het vooruitzicht van ontslag kan veel vragen en zorgen oproepen. Wat zijn je rechten en wat kun je verwachten tijdens dit proces? Misschien vraag je je af of je in aanmerking komt voor een transitievergoeding, hoe lang je opzegtermijn is, of hoe je bezwaar kunt maken tegen een ontslag dat je onterecht vindt. Deze onzekerheden kunnen voor veel stress en onrust zorgen. Als je werkgever bijvoorbeeld een ontslagvergunning bij het UWV aanvraagt, is het belangrijk dat je begrijpt wat dit inhoudt en hoe je jouw standpunt kunt verdedigen. 

Ons doel is om je te helpen jouw rechten te beschermen en je zo goed mogelijk voor te bereiden op wat er bij ontslag komt kijken. Voor persoonlijk advies kun je altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met één van onze arbeidsrechtadvocaten. We helpen je graag door deze uitdagende periode heen. Het helpt ook om steun te vinden bij vrienden, familie, of een professional. Je hoeft er dus nooit alleen voor te staan. 

Jouw rechten bij ontslag

Als werknemer heb je diverse rechten bij ontslag. Bijvoorbeeld het recht op een transitievergoeding, een redelijke opzegtermijn en het recht om bezwaar te maken tegen het ontslag. Het is verstandig om informatie in te winnen als je denkt dat het ontslag onrechtvaardig is. Onderneem dus altijd stappen om jouw rechten te beschermen! 

Transitievergoeding berekenen

Bij ontslag heb je recht op een transitievergoeding als je minimaal twee jaar in dienst bent geweest. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om jou te helpen bij de transitie naar een nieuwe baan. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en de hoogte van jouw maandsalaris. Als je zeker wilt weten of je krijgt waar je recht op hebt, laat dan het bedrag berekenen door één van onze arbeidsrecht advocaten.  In de praktijk zien we regelmatig dat het met behulp van een advocaat mogelijk is om in overleg te treden met je werkgever en dat ook de advocaatkosten dan voor rekening van de werkgever komen. Neem gerust contact op om eventuele mogelijkheden te bespreken. 

Ontslagprocedure en opzegtermijn

Bij ontslag moet jouw werkgever zich houden aan een bepaalde procedure en opzegtermijn. De lengte van de opzegtermijn is afhankelijk van jouw dienstverband en de afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao. Als jouw werkgever zich niet aan deze regels houdt, kun je mogelijk aanspraak maken op een vergoeding of doorbetaling van jouw salaris. Ook is het mogelijk om bezwaarte maken tegen het ontslag. 

Bezwaar maken tegen het ontslag

Als je te maken krijgt met ontslag en je bent het niet eens met de beslissing van je werkgever, dan heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken. Lees hieronder welke stappen je kunt ondernemen om jouw positie te beschermen en een eerlijke behandeling te krijgen.

Je kunt bezwaar maken tegen ontslag als je denkt dat het onterecht is of als je werkgever de wettelijke procedures niet correct heeft gevolgd. Dit kan het geval zijn bij:

  • Onvoldoende onderbouwing van het ontslag
  • Geen of onjuiste toepassing van een verbetertraject
  • Onredelijke gronden voor ontslag
  • Het niet naleven van de opzegtermijn of transitievergoeding

Win juridisch advies in zodat de situatie beoordeeld kan worden. Vervolgens kun je een formele brief schrijven aan jouw werkgever waarin je aangeeft het niet eens te zijn met het ontslag en waarom niet. Bewaar altijd een kopie van die brief! 

Na het indienen van bezwaar zal je werkgever hierop moeten reageren. Als je bezwaar wordt afgewezen en je werkgever blijft bij het ontslagbesluit, dan kun je verdere juridische stappen overwegen.

 

Ontslag tijdens ziekte

Je mag ontslag nemen tijdens je ziekteperiode. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals het vinden van een nieuwe baan, het starten van een opleiding, of ontevredenheid met je huidige werkgever. Het is echter belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van het zelf nemen van ontslag terwijl je ziek bent.

Bij vrijwillig ontslag heb je in principe geen recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld als financiële compensatie bij ontslag op initiatief van de werkgever. Aangezien jij zelf ontslag neemt, vervalt dit recht. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als je kunt aantonen dat je ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Wat onder ernstig verwijtbaar handelen wordt verstaan, hebben we opgenomen op de pagina over de transitievergoeding

Als je zelf ontslag neemt tijdens ziekte, heb je meestal geen recht op een Ziektewet-uitkering van het UWV. Dit komt doordat je vrijwillig je baan hebt opgegeven en er dus geen sprake is van werkloosheid buiten jouw schuld om. In uitzonderlijke gevallen kan het UWV een uitzondering maken, maar dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en moet goed gemotiveerd zijn. 

Ontslag nemen tijdens ziekte is een beslissing die goed overwogen moet worden. Het kan verstrekkende gevolgen hebben voor je financiële situatie en je recht op uitkeringen. We raden je aan om de situatie eerst te bespreken met je werkgever. Misschien zijn er mogelijkheden om je werk aan te passen of ander passend werk binnen het bedrijf te vinden. Zorg ervoor dat je alle opties hebt onderzocht en dat je goed op de hoogte bent van je rechten en plichten voordat je deze stap zet. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen en informeren over wat verstandig is om te doen in jouw specifieke situatie. Nicole Kienhuis is één van onze arbeidsrecht advocaten. 

UWV en ontslagvergunning

Het UWV, voluit Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, is een instantie die onder andere beslissingen neemt over ontslagvergunningen. Een werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV als er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Nadat de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd, zal het UWV een onderzoek instellen naar de reden voor het ontslag. Hierbij wordt ook gekeken naar de vraag of er mogelijkheden zijn om het ontslag te voorkomen, bijvoorbeeld door herplaatsing binnen het bedrijf of door het volgen van scholing.

Als werknemer heb je de mogelijkheid om je standpunt naar voren te brengen tijdens dit proces. Je kunt schriftelijk reageren op de ontslagaanvraag en eventuele bezwaren of argumenten tegen het ontslag kenbaar maken aan het UWV.

Na het onderzoek zal het UWV een beslissing nemen over de ontslagvergunning. Als de vergunning wordt verleend, kan je werkgever overgaan tot het daadwerkelijke ontslag. Als de vergunning wordt geweigerd, kan je werkgever niet overgaan tot ontslag zonder verdere juridische stappen te ondernemen.

Als je vragen hebt over het proces van ontslagvergunningen of als je hulp nodig hebt bij het voorbereiden van je reactie op de ontslagaanvraag, staan wij klaar om je te ondersteunen. Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over ontslag?

Wil je meer weten over ontslag? Onze ervaren arbeidsrechtadvocaten in Almelo, Tubbergen en Oldenzaal staan voor je klaar. 

Wil je eerst weten wat de kosten van een arbeidsrecht advocaat zijn? Bezoek dan onze tarievenpagina of neem direct telefonisch contact met ons op. Wij werken niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging. Als je daarvoor in aanmerking denkt te komen, dan kun je contact opnemen met het dichtstbijzijnde Juridisch Loket.

Juridisch secretaresse Kim verbindt je graag door met een arbeidsrecht advocaat!