FAQ

Selecteer het rechtsgebied voor veelgestelde vragen

Hieronder vind je al onze veelgestelde vragen per rechtsgebied. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en stel gerust je vraag. Onze medewerkers staan je graag te woord! 

Categorie: Faillissementsrecht

Kan de WSNP van toepassing zijn op ondernemers?

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan van toepassing zijn op ondernemers met privéschulden wanneer zij aantoonbaar niet meer in staat zijn om hun schulden te betalen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van zakelijke problemen of persoonlijke financiële moeilijkheden. De schulden kunnen uiteenlopen van leningen en hypotheekachterstanden tot openstaande rekeningen en belastingschulden. De WSNP biedt deze ondernemers de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren en onder toezicht van een bewindvoerder af te betalen, met als uiteindelijk doel een schone lei te verkrijgen .

Wat houdt een vernietiging van een faillissement in?

De vernietiging van een faillissement is een juridische procedure waarbij een rechter het eerder uitgesproken faillissement ongeldig verklaart. Dit kan gebeuren als er sprake zijn van juridische fouten in de faillissementsprocedure, zoals het niet naleven van de wettelijke vereisten. Het resultaat van vernietiging is dat de onderneming wordt hersteld in haar oorspronkelijke staat, waarbij schulden worden teruggebracht en de curator niet langer de controle heeft over de activa. Het is een complex proces dat specifieke juridische expertise vereist en wordt meestal ingezet wanneer er legitieme gronden zijn voor het ongedaan maken van het faillissement.

Wat doet een curator in een faillissement?

Een curator in een faillissement speelt een belangrijke rol in de afwikkeling van een faillissement. Een curator is onafhankelijk en behartigt de belangen van schuldeisers. Zijn rol omvat het beheren en liquideren van de activa van het failliete bedrijf, het onderzoeken van de financiële situatie, en het vaststellen van de (totale) omvang van de schulden. Een curator kan een veiling initiëren of overgaan tot de verkoop van activa, zodat daarmee opbrengsten kunnen worden gegenereerd en schuldeisers worden betaald. Daarnaast beoordeelt een curator de vorderingen van crediteuren. Hij controleert ook of er onregelmatigheden zijn die kunnen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat doet een WSNP-bewindvoerder?

Een WSNP-bewindvoerder, of bewindvoerder in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beheert de financiële belangen van een schuldenaar (saniet) gedurende het WSNP-traject. Hun taken omvatten het opstellen van een saneringsplan, toezicht houden op de naleving van de schuldenregeling, en het innen en verdelen van gelden onder schuldeisers. WSNP-bewindvoerders beoordelen financiële rapportages, geven advies over budgetten en dienen als tussenpersoon tussen de saniet en de Rechtbank. Onze WSNP-bewindvoerders in Almelo streven naar een succesvolle schuldsanering en beoordelen of sanieten zich aan de gemaakte afspraken houden. Hun rol is van cruciaal belang om sanieten te helpen een nieuwe financiële start te maken. Meer weten over de WSNP? Bel dan met onze WSNP-bewindvoerder Mareille Deijk.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een faillissement doet zich voor wanneer de bestuurders van een onderneming nalatig, onbehoorlijk of onrechtmatig hebben gehandeld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als ze de financiële problemen van het bedrijf hebben verergerd, schuldeisers hebben benadeeld of wettelijke verplichtingen hebben geschonden. Schuldeisers of de curator kunnen bestuurders aansprakelijk stellen voor de schulden van de onderneming. Om dit te voorkomen, moeten bestuurders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, financiën zorgvuldig beheren en tijdig deskundig advies inwinnen als zich financiële problemen voordoen. Wil je weten wat de WHOA inhoudt?

Persoonlijk faillissement

Een persoonlijk faillissement houdt in dat een individu niet meer in staat is om zijn of haar persoonlijke schulden te voldoen. De rechtbank verklaart de persoon officieel failliet, waardoor alle persoonlijke activa, inclusief bezittingen, geld en eigendommen, onder het beheer van een curator vallen. Deze curator zal proberen de schulden van de persoon af te betalen met beschikbare activa. Onze faillissementsrecht advocaten kunnen je helpen met vragen over een persoonlijk faillissement of de gevolgen daarvan. Soms kan een persoonlijk faillissement worden omgezet in een WSNP.

Wat is de WHOA?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is een juridisch instrument dat bedrijven in financiële problemen de mogelijkheid biedt om buiten faillissement schulden te herstructureren. Ondernemers kunnen met crediteuren een akkoord sluiten om schulden te verminderen en betalingsregelingen te treffen. Het is heel belangrijk om vroegtijdig aan de bel te trekken en de WHOA te overwegen wanneer zich financiële problemen voordoen. Vroegtijdige actie vergroot de kans op een succesvolle herstructurering en kan een faillissement voorkomen. De WHOA biedt een flexibele oplossing om de levensvatbaarheid van het bedrijf te behouden en schuldeisers tegemoet te komen.

Onderneming in financieel zwaar weer. Wat nu?

Ons advies is om bij financieel zwaar weer meteen in actie te komen. Hoe eerder je advocaat ondernemingsrecht inschakelt, hoe beter. Hij of zij kan je dan helpen overzicht te krijgen en je adviseren welke stappen je het beste kunt nemen om erger (bijvoorbeeld een faillissement) te voorkomen. Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Hiermee is een nieuwe regeling in de Faillissementswet opgenomen, waarmee het voor ondernemingen mogelijk is geworden om schulden te saneren en op die wijze een faillissement te voorkomen. Op die manier kunnen ondernemingen die het, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen, moeilijk hebben gekregen, maar wel levensvatbaar zijn, toch behoed worden voor verdere problemen. De sanering vindt dan plaats door het aanbieden van een onderhands akkoord aan de schuldeisers. Het WHOA-traject bestaat in principe uit vier stappen. Meer informatie over de WHOA vindt je op onze pagina over faillissementsrecht.