“Beter goed bedacht, dan slecht gejat” (Intellectueel Eigendom)

Ja, het klopt dat het spreekwoord eigenlijk anders luidt dan de kop van dit artikel. Het spreekwoord is namelijk “beter goed gejat dan slecht bedacht”. Dit spreekwoord was voor menigeen vast en zeker van toepassing tijdens zijn of haar periode op de middelbare school. Immers kon het toen nog wel eens lonen om het huiswerk van een klasgenoot klakkeloos over te nemen. Daarmee had je, juridisch gezien, voldaan aan de verplichting die de leraar een week daarvoor had opgelegd. Zo werd voorkomen dat iemand als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verplichting die op hem of haar rustte werd veroordeeld tot minimaal een uur nablijven.

 

Intellectueel Eigendom

Vandaag de dag, in de zogenaamde “grote-mensen-wereld”, loont het zeker niet meer om goed te jatten dan slecht te bedenken. Het is vanzelfsprekend niet toegestaan om goederen van anderen te jatten, maar het is zeer zeker niet toegestaan om zonder toestemming bijvoorbeeld teksten, ontwerpen of andersoortige werken van anderen over te nemen. De regels hierover vind je in het Intellectueel Eigendomsrecht. Zo heeft de Rechtbank Zwolle in het afgelopen jaar bepaald dat op algemene voorwaarden van een onderneming auteursrechten kunnen rusten waarbij het een derde niet was toegestaan om deze algemene voorwaarden zonder toestemming te gebruiken.

Waar ging de zaak over?

Onderneming X gebruikte bij de uitvoering van specifieke werkzaamheden algemene voorwaarden die door onderneming X zelf waren opgesteld. De betrokken derde, hierna te noemen “onderneming Y”, voerde dezelfde soort werkzaamheden uit. Het is onderneming X vervolgens gebleken dat onderneming Y haar algemene voorwaarden zonder toestemming heeft gekopieerd en in gebruik heeft genomen. In de procedure die door onderneming X is aangespannen op het gebied van het auteursrecht (Intellectueel Eigendom), vorderde zij onder meer een verklaring voor recht dat onderneming Y daarmee onrechtmatig handelde jegens onderneming X. Ook werd gevorderd om onderneming Y te veroordelen tot het staken van het gebruik van de betreffende algemene voorwaarden en het verwijderen daarvan van de website van onderneming Y.

Het oordeel van de rechter

De rechtbank heeft allereerst geoordeeld dat deze algemene voorwaarden zijn aan te merken als een werk dat auteursrechtelijk wordt beschermd. De auteursrechten komen toe aan onderneming X. De rechtbank verklaarde vervolgens voor recht dat onderneming Y onrechtmatig jegens onderneming X heeft gehandeld door inbreuk te maken op de auteursrechten die rusten op de algemene voorwaarden en welke toekomen aan onderneming X. Ook leverde dit een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten op van onderneming X. 

Onderneming Y werd veroordeeld om met onmiddellijke ingang het gebruik van de algemene voorwaarden te staken en gestaakt te houden. Ook moest onderneming Y de algemene voorwaarden van haar website verwijderen. Indien onderneming Y hier geen gehoor aan zou geven dan diende zij een dwangsom te betalen van € 2.500,= per dag. Onderneming Y diende naast een schadevergoeding van enkele duizenden euro’s ook de, aanzienlijke, proceskosten voor haar rekening te nemen.

Conclusie

In het geval van onderneming Y ging het spreekwoord dus niet op. In haar geval was het beter geweest om zelf de algemene voorwaarden te (laten) schrijven. Daarmee had voorkomen kunnen worden dat zij duizenden euro’s aan schadevergoeding en proceskosten moest betalen. Door de algemene voorwaarden zelf te (laten) schrijven was zij aanzienlijk goedkoper uit geweest dan in het onderhavige geval.

Intellectueel Eigendom in de bouwsector

Het bovengenoemde voorval staat, helaas, niet op zichzelf. Tegenwoordig komt het veelvuldig voor dat ondernemingen zonder toestemming werken van elkaar openbaren en/of verveelvoudigen. Zo gebeurt het regelmatig dat ontwerptekeningen van woningen zonder toestemming in zijn geheel worden overgenomen alsmede komt het regelmatig voor dat andersoortige werken die auteursrechtelijk beschermd zijn zonder toestemming worden overgenomen. 

Dergelijk handelen is simpelweg onrechtmatig en hiertegen wordt streng opgetreden. De gevolgen zijn potentieel fors. Niet alleen kost het veel – negatieve- energie om dit onrechtmatige handelen te repareren maar het kan ook verstrekkende financiële gevolgen hebben. 

Denk dus niet op de korte termijn door, uit kostentechnische overwegingen, klakkeloos auteursrechtelijk beschermde werken over te nemen van een derde, maar ga zelf aan het werk of vraag ons om bijvoorbeeld jouw algemene voorwaarden op te stellen. 

Iets dat goed is bedacht is, is immers altijd beter dan iets dat slecht is gejat.

Meer informatie over Intellectueel Eigendom?

Vind je dit een interessant onderwerp of heb je vragen over het intellectueel eigendomsrecht, neem dan contact op met Maarten. Hij kan je alles vertellen over dit rechtsgebied, maar ook met vragen over algemene voorwaarden, kun je bij hem terecht. Maarten is rechtstreeks te bereiken via m.booijink@brussemasselink.nl.

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken